Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LanAnhKut3 trong 01:54:28 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15467Tiêu đề: Bài tập dòng điện xoay chiều và sóng ánh sáng
Gửi bởi: LanAnhKut3 trong 01:54:28 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
Câu 1: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, tụ điện có điện dung thay đổi được. Ban đầu giữ điện dung của tụ là [tex]C=C_{0}[/tex]. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều [tex]u=U\sqrt{2}cos\omega t[/tex]  (V) thì điện áp giữa hai đầu cuộn dây là [tex]u_{L}=U\sqrt{2}cos(\omega t+\frac{\pi }{3})[/tex] (V). Bây giờ muốn trong mạch xảy ra cộng hưởng thì phải điều chỉnh điện dung của tụ bằng:
  A.[tex]C_{0}/4[/tex]     B.[tex]C_{0}/2[/tex]     C.[tex]C_{0}/3[/tex]   D.[tex]C_{0}/\sqrt{3}[/tex]
Câu 2: Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda =0,30 \mu m[/tex] vào một chất thì thấy chất đó phát ra ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda ^{'}=0,50 \mu m[/tex]. Cho rằng công suất của chùm sáng phát quang chỉ bằng 0,01 công suất của chùm sáng kích thích. Một phôtôn ánh sáng phát quang ứng với bao nhiêu phôtôn ánh sáng kích thích?
  A.500   B.600   C.800   D.400
Câu 3: Loa một máy thu thanh có công suất P=1W khi mở to hết cỡ. Cho rằng âm truyền đẳng hướng và môi trường không hấp thu âm. Để tại một điểm cách loa 4 m có cường độ âm là 70 dB thì phải giảm công suất của loa.
 A.100 lần   B.200 lần   C. 400 lần   D. 500 lần
Câu 4: Điện năng được tải từ trạm tăng áp tới trạm hạ áp bằng đường dây tải điện một pha có điện trở R=30 [tex]\Omega[/tex]. Bỏ qua tổn hao năng lượng ở các máy biến áp. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy hạ áp lần lượt là 2200 V và 220V, cường độ dong điện chạy trong cuộn thứ cấp của máy hạ áp là 100A. Coi hệ số công suất của mạch bằng 1. Hiệu suất truyền tải bằng:
A.80%   B.88%   C.92%   D.95%
Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều [tex]u=240\sqrt{2}cos100\pi t[/tex] (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Cho biết R=60[tex]\Omega[/tex], L=1,2/[tex]\pi[/tex], C=[tex]10^{-3}/6\pi[/tex] F. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm bằng 240V và đang giảm thì điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và giữa hai bản tụ có độ lớn lần lượt bằng:
 A.120V,120 căn 3(V)      B.120 căn3,120 (V)    C.[tex]120\sqrt{2},120\sqrt{3}V[/tex]  D. 240V,0V
Mong mọi người giúp đỡ  [-O<
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều và sóng ánh sáng
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 05:43:19 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
Câu 1: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, tụ điện có điện dung thay đổi được. Ban đầu giữ điện dung của tụ là [tex]C=C_{0}[/tex]. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều [tex]u=U\sqrt{2}cos\omega t[/tex]  (V) thì điện áp giữa hai đầu cuộn dây là [tex]u_{L}=U\sqrt{2}cos(\omega t+\frac{\pi }{3})[/tex] (V). Bây giờ muốn trong mạch xảy ra cộng hưởng thì phải điều chỉnh điện dung của tụ bằng:
  A.[tex]C_{0}/4[/tex]     B.[tex]C_{0}/2[/tex]     C.[tex]C_{0}/3[/tex]   D.[tex]C_{0}/\sqrt{3}[/tex]
Trước khi thay đổi:
[tex]\varphi _{AB}=\pi /6\rightarrow Z_{L}-Z_{C_{O}}=R/\sqrt{3};U_{L}=U_{AB}\rightarrow Z_{L}=Z_{AB}\rightarrow Z_{C_{O}}=R/\sqrt{3}[/tex]
Khi cộng hưởng:[tex]Z_{C}=Z_{L}=2Z_{C_{O}}\rightarrow C=C_{O}/2[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều và sóng ánh sáng
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 05:50:43 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
Câu 2: Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda =0,30 \mu m[/tex] vào một chất thì thấy chất đó phát ra ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda ^{'}=0,50 \mu m[/tex]. Cho rằng công suất của chùm sáng phát quang chỉ bằng 0,01 công suất của chùm sáng kích thích. Một phôtôn ánh sáng phát quang ứng với bao nhiêu phôtôn ánh sáng kích thích?
  A.500   B.600   C.800   D.400
[/quote]
[tex]\frac{P_{PQ}}{P_{KT}}=\frac{n_{PQ}\lambda _{KT}}{n_{KT}\lambda _{PQ}}=1/100\rightarrow n_{kt}/n_{pq}=60[/tex]
Không thấy đáp án


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều và sóng ánh sáng
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:42:06 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2013

Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều [tex]u=240\sqrt{2}cos100\pi t[/tex] (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Cho biết R=60[tex]\Omega[/tex], L=1,2/[tex]\pi[/tex], C=[tex]10^{-3}/6\pi[/tex] F. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm bằng 240V và đang giảm thì điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và giữa hai bản tụ có độ lớn lần lượt bằng:
 A.120V,120 căn 3(V)      B.120 căn3,120 (V)    C.[tex]120\sqrt{2},120\sqrt{3}V[/tex]  D. 240V,0V


[tex]Z _{L} = 120 \Omega[/tex] ; [tex]Z _{C} = 60 \Omega[/tex] [tex]tan\varphi = \frac{Z _{L} - Z _{C}}{R} = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi }{4}[/tex]

[tex]Z  = \sqrt{R^{2} + \left( Z_{L} - Z_{C}\right)^{2}} = 60\sqrt{2}\Omega[/tex]

[tex]I = \frac{U}{Z} \Rightarrow U_{RC} = 2 \sqrt{2} A [/tex]

Điện áp hai đầu mạch sớm pha hơn i : [tex] \frac{\pi }{4}[/tex]

Vẽ vecto quay vào thời điểm cần tìm [tex]\vec{U}[/tex] đang hợp với chiều dương của trục hoành một góc [tex] \frac{\pi }{4}[/tex]
 nên [tex]\vec{I}[/tex] đang nằm trên trục hoành và hướng theo chiều dương . Nghĩa là [tex]\vec{U}_R [/tex] cũng đang nằm trên trục hoành và hướng theo chiều dương

Vây [tex]u_{R} = U_{0R} = I_{0}R = 2\sqrt{2}\sqrt{2}X60 = 240 V[/tex]

Lúc này [tex]\vec{U}_C [/tex] vuông góc với trục hoành nên [tex]u_{C} = 0[/tex]

Đáp án DTiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều và sóng ánh sáng
Gửi bởi: photon01 trong 08:00:59 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
Câu 3: Loa một máy thu thanh có công suất P=1W khi mở to hết cỡ. Cho rằng âm truyền đẳng hướng và môi trường không hấp thu âm. Để tại một điểm cách loa 4 m có cường độ âm là 70 dB thì phải giảm công suất của loa.
 A.100 lần   B.200 lần   C. 400 lần   D. 500 lần
Trước tiên ta có cường độ âm tại điểm đó khi chưa thay đổi công suất là:[tex]I_{1}=\frac{P}{S}=\frac{1}{4\pi .4^{2}}\approx 0,005W/m^{2}[/tex]
Vậy mức cường độ âm tại đó là:[tex]L_{1}=10lg\frac{I_{1}}{I_{0}}=10lg\frac{5.10^{-3}}{10^{-12}}\approx 62,9dB[/tex]
Khi thay đổi công suất của nguồn âm ta có:
[tex]L_{1}-L_{2}=10\left[lg\frac{I_{1}}{I_{2}} \right]=10lg\frac{\frac{P}{4\pi R^{2}}}{\frac{P'}{4.\pi .R^{2}}}=10lg\frac{P}{P'}\Leftrightarrow P'=\frac{P}{10^{\frac{L_{1}-L_{2}}{10}}}=\frac{1}{10^{\frac{62,9-70}{10}}}=5W[/tex]
Photon01 chỉ đưa ra hướng giải như vậy. Bài này chắc chắn có vấn đề! Bạn xem lại nhé!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều và sóng ánh sáng
Gửi bởi: photon01 trong 08:08:58 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
Câu 4: Điện năng được tải từ trạm tăng áp tới trạm hạ áp bằng đường dây tải điện một pha có điện trở R=30 [tex]\Omega[/tex]. Bỏ qua tổn hao năng lượng ở các máy biến áp. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy hạ áp lần lượt là 2200 V và 220V, cường độ dong điện chạy trong cuộn thứ cấp của máy hạ áp là 100A. Coi hệ số công suất của mạch bằng 1. Hiệu suất truyền tải bằng:
A.80%   B.88%   C.92%   D.95%
Xét với máy hạ áp ta có:[tex]\frac{U_{1}}{U_{2}}=\frac{I_{2}}{I_{1}}\Leftrightarrow I_{1}=\frac{U_{2}I_{2}}{U_{1}}=\frac{220.100}{2200}=10A[/tex]
Độ giảm điện áp trên đường dây tải từ máy tăng áp tới máy hạ áp là:[tex]\Delta U=I_{1}R=10.30=300V[/tex]
Vậy điện áp ra từ máy tăng áp sẽ là:[tex]U=\Delta U+U_{1}=300+2200=2500V[/tex]
Hiệu suất truyền tải:[tex]H=\frac{P_{ci}}{P_{Tp}}=\frac{U_{1}}{U}=\frac{2200}{2500}=0,88=88[/tex]%


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều và sóng ánh sáng
Gửi bởi: 10lyltv trong 09:06:11 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
cho em hỏi bài 4 hình như có hiện tượng hỗ cảm mà , phải không thầy?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều và sóng ánh sáng
Gửi bởi: LanAnhKut3 trong 12:24:08 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2013
Câu 1: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, tụ điện có điện dung thay đổi được. Ban đầu giữ điện dung của tụ là [tex]C=C_{0}[/tex]. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều [tex]u=U\sqrt{2}cos\omega t[/tex]  (V) thì điện áp giữa hai đầu cuộn dây là [tex]u_{L}=U\sqrt{2}cos(\omega t+\frac{\pi }{3})[/tex] (V). Bây giờ muốn trong mạch xảy ra cộng hưởng thì phải điều chỉnh điện dung của tụ bằng:
  A.[tex]C_{0}/4[/tex]     B.[tex]C_{0}/2[/tex]     C.[tex]C_{0}/3[/tex]   D.[tex]C_{0}/\sqrt{3}[/tex]
Trước khi thay đổi:
[tex]\varphi _{AB}=\pi /6\rightarrow Z_{L}-Z_{C_{O}}=R/\sqrt{3};U_{L}=U_{AB}\rightarrow Z_{L}=Z_{AB}\rightarrow Z_{C_{O}}=R/\sqrt{3}[/tex]
Khi cộng hưởng:[tex]Z_{C}=Z_{L}=2Z_{C_{O}}\rightarrow C=C_{O}/2[/tex]
Mình không hiểu tại sao [tex]Z_{Co}[/tex]=[tex]R/\sqrt{3}[/tex]
Bạn giải thích rõ hơn cho mình với


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều và sóng ánh sáng
Gửi bởi: LanAnhKut3 trong 12:32:21 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2013

Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều [tex]u=240\sqrt{2}cos100\pi t[/tex] (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Cho biết R=60[tex]\Omega[/tex], L=1,2/[tex]\pi[/tex], C=[tex]10^{-3}/6\pi[/tex] F. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm bằng 240V và đang giảm thì điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và giữa hai bản tụ có độ lớn lần lượt bằng:
 A.120V,120 căn 3(V)      B.120 căn3,120 (V)    C.[tex]120\sqrt{2},120\sqrt{3}V[/tex]  D. 240V,0V


[tex]Z _{L} = 120 \Omega[/tex] ; [tex]Z _{C} = 60 \Omega[/tex] [tex]tan\varphi = \frac{Z _{L} - Z _{C}}{R} = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi }{4}[/tex]

[tex]Z  = \sqrt{R^{2} + \left( Z_{L} - Z_{C}\right)^{2}} = 60\sqrt{2}\Omega[/tex]

[tex]I = \frac{U}{Z} \Rightarrow U_{RC} = 2 \sqrt{2} A [/tex]

Điện áp hai đầu mạch sớm pha hơn i : [tex] \frac{\pi }{4}[/tex]

Vẽ vecto quay vào thời điểm cần tìm [tex]\vec{U}[/tex] đang hợp với chiều dương của trục hoành một góc [tex] \frac{\pi }{4}[/tex]
 nên [tex]\vec{I}[/tex] đang nằm trên trục hoành và hướng theo chiều dương . Nghĩa là [tex]\vec{U}_R [/tex] cũng đang nằm trên trục hoành và hướng theo chiều dương

Vây [tex]u_{R} = U_{0R} = I_{0}R = 2\sqrt{2}\sqrt{2}X60 = 240 V[/tex]

Lúc này [tex]\vec{U}_C [/tex] vuông góc với trục hoành nên [tex]u_{C} = 0[/tex]

Đáp án DThầy ơi tại sao điện áp hai đầu mạch sớm pha hơn i=pi/4 . Thầy giải thích rõ cho em với
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều và sóng ánh sáng
Gửi bởi: photon01 trong 10:44:49 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2013
Câu 1: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, tụ điện có điện dung thay đổi được. Ban đầu giữ điện dung của tụ là [tex]C=C_{0}[/tex]. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều [tex]u=U\sqrt{2}cos\omega t[/tex]  (V) thì điện áp giữa hai đầu cuộn dây là [tex]u_{L}=U\sqrt{2}cos(\omega t+\frac{\pi }{3})[/tex] (V). Bây giờ muốn trong mạch xảy ra cộng hưởng thì phải điều chỉnh điện dung của tụ bằng:
  A.[tex]C_{0}/4[/tex]     B.[tex]C_{0}/2[/tex]     C.[tex]C_{0}/3[/tex]   D.[tex]C_{0}/\sqrt{3}[/tex]
Em để ý một chút là khi vẽ GĐVT thì uL luôn nhanh pha hơn i [tex]\frac{\pi }{2}[/tex] mà từ đề bài thấy rằng u có pha ban đầu là 0 còn uL có pha ban đầu là [tex]\frac{\pi }{3}[/tex] nên suy ra độ lệch pha giữa u và i là [tex]\frac{\pi }{6}[/tex]
Từ đó ta có:[tex]tan\varphi =tan\frac{\pi }{6}=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{Z_{L}-Z_{C0}}{R}\rightarrow Z_{L}-Z_{C0}=\frac{R}{\sqrt{3}}[/tex](1)
Mặt khác nhìn vào phương trình của u và uL thì thấy giá trị hiệu dụng bằng nhau nên:[tex]U=I.Z=I.Z_{L}\Leftrightarrow R^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C0} \right)^{2}=Z_{L}^{2}\Leftrightarrow Z_{L}^{2}=R^{2}+\frac{R^{2}}{3}=\frac{4}{3}R^{2}\Rightarrow Z_{L}=\frac{2R}{\sqrt{3}}(2)[/tex]
Từ (1) và (2) sẽ suy ra:[tex]Z_{C0}=\frac{R}{\sqrt{3}}[/tex]
Tức là [tex]Z_{L}=2.Z_{C0}[/tex] Để xảy ra cộng hưởng thì phải chọn B


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều và sóng ánh sáng
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 09:37:43 AM Ngày 23 Tháng Tư, 2013

Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều [tex]u=240\sqrt{2}cos100\pi t[/tex] (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Cho biết R=60[tex]\Omega[/tex], L=1,2/[tex]\pi[/tex], C=[tex]10^{-3}/6\pi[/tex] F. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm bằng 240V và đang giảm thì điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và giữa hai bản tụ có độ lớn lần lượt bằng:
 A.120V,120 căn 3(V)      B.120 căn3,120 (V)    C.[tex]120\sqrt{2},120\sqrt{3}V[/tex]  D. 240V,0V


[tex]Z _{L} = 120 \Omega[/tex] ; [tex]Z _{C} = 60 \Omega[/tex] [tex]tan\varphi = \frac{Z _{L} - Z _{C}}{R} = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi }{4}[/tex]

[tex]Z  = \sqrt{R^{2} + \left( Z_{L} - Z_{C}\right)^{2}} = 60\sqrt{2}\Omega[/tex]

[tex]I = \frac{U}{Z} \Rightarrow U_{RC} = 2 \sqrt{2} A [/tex]

Điện áp hai đầu mạch sớm pha hơn i : [tex] \frac{\pi }{4}[/tex]

Vẽ vecto quay vào thời điểm cần tìm [tex]\vec{U}[/tex] đang hợp với chiều dương của trục hoành một góc [tex] \frac{\pi }{4}[/tex]
 nên [tex]\vec{I}[/tex] đang nằm trên trục hoành và hướng theo chiều dương . Nghĩa là [tex]\vec{U}_R [/tex] cũng đang nằm trên trục hoành và hướng theo chiều dương

Vây [tex]u_{R} = U_{0R} = I_{0}R = 2\sqrt{2}\sqrt{2}X60 = 240 V[/tex]

Lúc này [tex]\vec{U}_C [/tex] vuông góc với trục hoành nên [tex]u_{C} = 0[/tex]

Đáp án D
Thầy ơi tại sao điện áp hai đầu mạch sớm pha hơn i=pi/4 . Thầy giải thích rõ cho em với
Từ các dữ kiện R=60[tex]\Omega[/tex], L=1,2/[tex]\pi[/tex], C=[tex]10^{-3}/6\pi[/tex] F ta tính được tan[tex]\varphi[/tex] =1 hay [tex]\varphi[/tex] =pi/4 > 0 nghĩa là u sớm pha hơn i góc pi/4