Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thutu trong 10:55:55 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15459Tiêu đề: bài sóng cơ khó
Gửi bởi: thutu trong 10:55:55 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2013
sóng dừng trên  dây truyền đi với tốc độ 1,6m/s, f=20hz. gọi N là điểm nút, C vàD là  hai điểm cách N lần lượt là 9cm và 32/3 cm. Tại thời điểm t1 ly độ của điểm D là - [tex]\sqrt{6}[/tex]cm.xác định độ lớn ly độ của C tại thời điểm sau thời điểm t1 là 9/40 s
A.3cm
B.2 căn 3cm
C.căn 3 cm
D. 2cm


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cơ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:41:37 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
sóng dừng trên  dây truyền đi với tốc độ 1,6m/s, f=20hz. gọi N là điểm nút, C vàD là  hai điểm cách N lần lượt là 9cm và 32/3 cm. Tại thời điểm t1 ly độ của điểm D là - [tex]\sqrt{6}[/tex]cm.xác định độ lớn ly độ của C tại thời điểm sau thời điểm t1 là 9/40 s
A.3cm
B.2 căn 3cm
C.căn 3 cm
D. 2cm
HD em tự tính
Điểm C có biên độ: [tex]aC=Abung.|sin(2\pi.d/\lambda)| = \sqrt{2}/2 Abung[/tex]
Điểm D có biên độ: [tex]aD=Abung.|sin(2\pi.d/\lambda)| = \sqrt{3}/2 Abung[/tex]
Vẽ hình thấy C,D ngược pha ==> [tex]\frac{uC}{uD}=-\frac{aC}{aD}[/tex] ==> thế số ra KQ


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cơ khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:39:07 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2013
sóng dừng trên  dây truyền đi với tốc độ 1,6m/s, f=20hz. gọi N là điểm nút, C vàD là  hai điểm cách N lần lượt là 9cm và 32/3 cm. Tại thời điểm t1 ly độ của điểm D là - [tex]\sqrt{6}[/tex]cm.xác định độ lớn ly độ của C tại thời điểm sau thời điểm t1 là 9/40 s
A.3cm
B.2 căn 3cm
C.căn 3 cm
D. 2cm

Bước sóng [tex]\lambda = 8cm[/tex]

Biên độ dao động tại D [tex]A_{D} = \left| A_{N}sin\frac{2\pi ND}{\lambda }\right| = \frac{A_{N}\sqrt{3}}{2}[/tex]

Biên độ dao động tại C : [tex]A_{C} = A_{N}sin\frac{2\pi NC}{\lambda } = \frac{A_{N}\sqrt{2}}{2} = A_{D}\sqrt{\frac{2}{3}}[/tex]

Vào thời điểm : [tex]t_{1} + 9/40 s = t_{1} + \frac{9}{2}T[/tex] Li độ của D : [tex]x'_{D} = \sqrt{6} cm[/tex]

Nên độ lớn li độ của C : [tex]\left| x'_{C}\right| = \left| x'_{D} \right|\sqrt{\frac{2}{3}} = 2cm[/tex]