Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 11:19:34 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15438Tiêu đề: Bài tập hóa vô cơ
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 11:19:34 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2013
Nhờ các bạn giúp mình 2 bài tập này với:

1, Hỗn hợp X gồm Fe và Cu tỉ lệ phần trăm khối lượng là 4:6. Hòa tan m gam X bằng dd HNO3 thu được 0,448 lít NO (spkdn, đktc) dd Y và 0,65m gam kim loại không tan. Khối lượng muối khan trong dd Y là?
A 5,4                    B. 6,4              C. 11,2                  D. 8,6

2, CHo cân bằng sao: [tex]CaCO_3 \leftrightarrow Ca(HCO_3)_2[/tex].
Tác động nào sau đây sẽ làm chuyển dịch cân bằng
A.Tăng áp suất
B. Tăng nhiệt độ
C, Thêm NaOH vào
D. Thêm CaCO3 vào


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hóa vô cơ
Gửi bởi: superburglar trong 12:11:38 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2013
Nhờ các bạn giúp mình 2 bài tập này với:

1, Hỗn hợp X gồm Fe và Cu tỉ lệ phần trăm khối lượng là 4:6. Hòa tan m gam X bằng dd HNO3 thu được 0,448 lít NO (spkdn, đktc) dd Y và 0,65m gam kim loại không tan. Khối lượng muối khan trong dd Y là?
A 5,4                    B. 6,4              C. 11,2                  D. 8,6

2, CHo cân bằng sao: [tex]CaCO_3 \leftrightarrow Ca(HCO_3)_2[/tex].


Câu 1 mình nhớ bạn đã hỏi nhưng thiếu dữ kiên số mol hỗn hợp khí.bài này bạn làm như @itachi nhé.
Câu 2.Theo mình chọn đáp án D.tăng nồng độ CaCO3.đáp án C không được vì nó xảy ra phản ứng.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hóa vô cơ
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 02:53:34 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2013
Có một điều mà cả 2 tập Cu và Fe phản ứng với HNO3 các bạn ấy không giải thick cho bạn là tại sao dd chỉ có [tex]Fe^{2+}[/tex] khiến cứ lần nào gặp bài tập này bạn lại hỏi. Điều này cơ bản bạn phải biết. Theo mình:
bài đầu tiên bạn hỏi: Hỗn hợp X gồm Cu, Fe lần lượt chiếm 0,6m và 0,4m . Tất nhiên Cu và Fe đều phản ứng với HNO3 nhưng Fe có khả năng đẩy Cu ra khỏi muối Cu(NO3)2 mà HNO3 thiếu. Tất cả các phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại 0,65m chất rắn không tan. Cu có bị đẩy ra hết thì cũng chỉ chiếm 0,6m vậy hỗn hợp không tan chắc chắn chứa 0,6m Cu và 0,05m Fe còn dd thì chỉ chứa Fe 2+
Câu 1 ĐÁ: A


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hóa vô cơ
Gửi bởi: superburglar trong 04:36:38 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2013
Nhờ các bạn giúp mình 2 bài tập này với:

1, Hỗn hợp X gồm Fe và Cu tỉ lệ phần trăm khối lượng là 4:6. Hòa tan m gam X bằng dd HNO3 thu được 0,448 lít NO (spkdn, đktc) dd Y và 0,65m gam kim loại không tan. Khối lượng muối khan trong dd Y là?
A 5,4                    B. 6,4              C. 11,2                  D. 8,6

2, CHo cân bằng sao: [tex]CaCO_3 \leftrightarrow Ca(HCO_3)_2[/tex].


Câu 1 mình nhớ bạn đã hỏi nhưng thiếu dữ kiên số mol hỗn hợp khí.bài này bạn làm như @itachi nhé.
Câu 2.Theo mình chọn đáp án D.tăng nồng độ CaCO3.đáp án C không được vì nó xảy ra phản ứng.
Nói thêm câu 2.Bạn có thể đưa nguyên văn câu 2 không? vì mình nghĩ CaCO3 kết tủa thì làm gì có nồng độ.phải xem đề bài cho như thế nào đã.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hóa vô cơ
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 09:52:46 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2013
Chắc đề là    CaCO3 + CO2 + H2O <=> Ca(HCO3)2 đây


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hóa vô cơ
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 10:12:44 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2013
Có một điều mà cả 2 tập Cu và Fe phản ứng với HNO3 các bạn ấy không giải thick cho bạn là tại sao dd chỉ có [tex]Fe^{2+}[/tex] khiến cứ lần nào gặp bài tập này bạn lại hỏi. Điều này cơ bản bạn phải biết. Theo mình:
bài đầu tiên bạn hỏi: Hỗn hợp X gồm Cu, Fe lần lượt chiếm 0,6m và 0,4m . Tất nhiên Cu và Fe đều phản ứng với HNO3 nhưng Fe có khả năng đẩy Cu ra khỏi muối Cu(NO3)2 mà HNO3 thiếu. Tất cả các phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại 0,65m chất rắn không tan. Cu có bị đẩy ra hết thì cũng chỉ chiếm 0,6m vậy hỗn hợp không tan chắc chắn chứa 0,6m Cu và 0,05m Fe còn dd thì chỉ chứa Fe 2+
Câu 1 ĐÁ: A

Chuẩn quá  :o =d>