Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 10:34:18 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15353Tiêu đề: bài tập về sóng
Gửi bởi: moths trong 10:34:18 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
nhờ  các thầy giúp
Bài 8 một sóng âm được mô tả bởi phương trình u(x,t)=4sin[ [tex]\pi[/tex] ( t+[tex]\frac{x}{9}[/tex]  )  + [tex]\frac{\pi }{6}[/tex] ]
Trong đó x đo  bằng m,u đo bằng cm và t đo bằng giây,gọi amax là gia tốc cực đại dao động của một phần tử môi trường  V là vận tốc truyền sóng và lamđa là bước sóng phát biểu nào sau đây là đúng
a.   V = 5m/s
b.   B.lamđa = 18m
c.   C.amax=0,04m/s2
d.   f= 50Hz
Câu 9 sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi có biểu thức  u=2sin ([tex]\frac{\pi.x }{4}[/tex] )cos(20 [tex]\pi[/tex]t  +[tex]\varphi[/tex]0) cm.Trong đó u là li độ tại thời điểm t của một phần tử M trên dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc O một đoạn là x (x đo bằng cm ;t đo bằng giây ) . Vận tốc truyền sóng trên dây là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: photon01 trong 11:54:36 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Câu 9 sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi có biểu thức  u=2sin ([tex]\frac{\pi.x }{4}[/tex] )cos(20 [tex]\pi[/tex]t  +[tex]\varphi[/tex]0) cm.Trong đó u là li độ tại thời điểm t của một phần tử M trên dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc O một đoạn là x (x đo bằng cm ;t đo bằng giây ) . Vận tốc truyền sóng trên dây là bao nhiêu
Bài này em so sánh phương trình với phương trình tổng quát của sóng dừng là:[tex]u=2Asin\left(\frac{2\pi x}{\lambda } \right)cos\left(\omega t-\frac{2\pi l}{\lambda } \right)[/tex]
Sẽ suy ra được bước sóng và rút ra chu kì từ đó sẽ tính được vận tốc.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: photon01 trong 12:03:20 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2013
nhờ  các thầy giúp
Bài 8 một sóng âm được mô tả bởi phương trình u(x,t)=4sin[ [tex]\pi[/tex] ( t+[tex]\frac{x}{9}[/tex]  )  + [tex]\frac{\pi }{6}[/tex] ]
Trong đó x đo  bằng m,u đo bằng cm và t đo bằng giây,gọi amax là gia tốc cực đại dao động của một phần tử môi trường  V là vận tốc truyền sóng và lamđa là bước sóng phát biểu nào sau đây là đúng
a.   V = 5m/s
b.   B.lamđa = 18m
c.   C.amax=0,04m/s2
d.   f= 50Hz
Bài này em biến đổi phương trình cho dễ nhìn:[tex]u\left(x,t \right)=4sin\left(\pi t+\frac{\pi x}{9} +\frac{\pi }{6}\right)[/tex]
Dùng phương pháp loại trừ có thể thấy đáp án c, d sai vì:[tex]a_{max}=\omega ^{2}A=4.\pi ^{2}\approx 40cm/s^{2}=0,4m/s^{2}; f = \frac{\omega }{2\pi }=\frac{1}{2}Hz[/tex]
So sánh trực tiếp với phương trình tổng quá suy ra ngay đáp án B. còn đáp án A sai vì v = 9 m/s


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: k4shando trong 10:28:34 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2013
Bài này có thể viết ngay lại dc phương trình sóng là [tex]u=4cos(\pi t-\frac{\pi }{3}+\frac{\pi x}{9})[/tex] sau đó áp dụng công thức tổng quát của sóng ta gán
[tex]\frac{2\pi x}{\lambda }=\frac{\pi x}{9}[/tex] từ đây bạn suy ra ngay lam đa =18cmTiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: k4shando trong 10:31:58 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2013
ở bài 8 thì bạn chú ý là với dữ liệu đề bài đã cho thì đây là sóng dừng với 2 đầu cố định


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: moths trong 08:45:58 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
18m chứ không phải cm bạn à,đề có nói rõ mà