Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: linh11g trong 05:14:57 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15341Tiêu đề: Mọi người làm giúp mình Câu Vật Lí khó này
Gửi bởi: linh11g trong 05:14:57 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Câu 15: Cuộn dây có điện trở thuần R, độ tự cảm L mắc vào điên áp xoay chiều u = 250căn 2 cos100wt (V) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuôn dây là 5A và i lệch pha so với u góc 60. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 4A và điện áp hai đầu mạch sớm pha hơn điện áp hai đầu X một góc 60. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là.
A. 300W
B. 200căn2 W
C. 434,4W
D. 386,7W
Câu 50: Đặt điện áp xoay chiều u = Ucăn2 coswt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Khi nối tắt tụ C thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R tăng 2 lần và dòng điện trong hai trường hợp vuông pha nhau. Hệ số công suất của đoạn mạch sau khi nối tắt bằng
Câu 6: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng lamda 1 = 0,5 um, trên màn quan sát, người ta đếm được trên bề rộng MN có 13 vân sáng mà tại M và N là hai vân sáng. Giữ nguyên điều kiện thí nghiệm, ta thay nguồn sáng đơn sắc có bước sóng lamda 1 bằng ánh sáng đơn sắc với bước sóng lamda 2 =0,65 um thì tại M bây giờ là 1 vân sáng. Số vân sáng của lamda 2 trong miền đó là
A. 10
B. 8.
C. 11.
D. 19.
Câu 14: Một đám hơi hiđrô đang ở áp suất thấp thì được kích thích bằng cách chiếu vào đám hơi đó một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng lamda = 0,101 um. Biết toàn bộ đám hơi sau khi được kích thích chỉ phát ra được 3 loại bức xạ: lamda 1, lamda 2 = 0,121 u m và lamda 3 ( lamda 1 < lamda 2 < lamda 3). Xác định lamda 3
A. 0.055 u m
B. 0,456 u m
C. 0,656 u m
D. 0,611 u m


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người làm giúp mình Câu Vật Lí khó này
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:01:51 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Câu 15: Cuộn dây có điện trở thuần R, độ tự cảm L mắc vào điên áp xoay chiều u = 250căn 2 cos100wt (V) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuôn dây là 5A và i lệch pha so với u góc 60. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 4A và điện áp hai đầu mạch sớm pha hơn điện áp hai đầu X một góc 60. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là.
A. 300W
B. 200căn2 W
C. 434,4W
D. 386,7W
Bài này đã có trên diễn đàn, sử dụng chức năng tìm kiếm!


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người làm giúp mình Câu Vật Lí khó này
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:13:31 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
Câu 50: Đặt điện áp xoay chiều u = Ucăn2 coswt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Khi nối tắt tụ C thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R tăng 2 lần và dòng điện trong hai trường hợp vuông pha nhau. Hệ số công suất của đoạn mạch sau khi nối tắt bằng
[/quote]
cos[tex]\varphi 2=2cos\varphi _{1};[/tex]
tan[tex]\varphi _{1}.tan\varphi _{2}=-1\rightarrow (\frac{1}{cos^{2}\varphi _{1}}-1)(\frac{1}{cos^{2}\varphi _{2}}-1)=1[/tex]
Kết hợp giải ra được cos[tex]\varphi _{2}=2/\sqrt{5}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Mọi người làm giúp mình Câu Vật Lí khó này
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:31:10 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2013
BÀI ĐĂNG ĐẶT TÊN SAI QUY ĐỊNH. SẼ BỊ XÓA SAU 15 PHÚT NỮA.