Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: yennhi10595 trong 07:28:01 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15282Tiêu đề: Bài tập phản ứng hạt nhân càn giúp
Gửi bởi: yennhi10595 trong 07:28:01 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
Bài 1.Để cho chu kì bán rã T của 1 chất phóng xạ,người ta dùng máy đếm xung.Trong t1 giờ đầu tiên máy đếm được n1 xung; trong t2 = 2t1 giờ tiếp theo máy đếm được n2=9n1/64 xung.Chu kì bán tã T cs giá trị là bao nhiêu?
A.T = t1/2
B.T = t1/3
C.T = t1/4
D.T = t1/6

Bài 2.Một chất phóng xạ 222Rn ban đầu có khối lượng 1 mg.Sau 15,2 ngayd độ phóng xạ giảm 93,75 %.Độ phóng xạ của lượng Rn còn lại là?
A.3,4.[tex]10^{11}[/tex] Bq
B.3,88.[tex]10^{11}[/tex] Bq
C.3,58.[tex]10^{11}[/tex] Bq
D.5,03.[tex]10^{11}[/tex] Bq

Bài 3.Cho một chất phóng xạ có chu kì bán rã T.Biết ở thời điểm khảo sát thì trong 4s (biết T>>4s) có N hạt nhân bị phân rã.Trước đó 14 ngày thì trong 1s cũng có N hạt nhân bị phân rã.Sau thời điểm khảo sát đó 14 ngày thì số hạt nhân bị phân rã trong 1s là?
A.N/4
B.N/16
C.N/8
D.N/2


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập phản ứng hạt nhân càn giúp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:37:27 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
bài 1 hướng giải
máy đếm xung là đếm số hạt đã bị phân rã
n1 sẽ là số hạt phân rã trong tgian t1
chú ý số hạt ban đầu sau t1 sẽ bị thay đổi
tức là khi tính n2 thì sẽ là No' chính là số hạt còn lại trong tgian t
lập tỉ lệ n1/n2 rồi đặt x = 2 mũ -t1/T
sẽ thu đc pt bậc 2 giải ra được T = t1/3


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập phản ứng hạt nhân càn giúp
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 10:16:57 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
Bài 1.Để cho chu kì bán rã T của 1 chất phóng xạ,người ta dùng máy đếm xung.Trong t1 giờ đầu tiên máy đếm được n1 xung; trong t2 = 2t1 giờ tiếp theo máy đếm được n2=9n1/64 xung.Chu kì bán tã T cs giá trị là bao nhiêu?
A.T = t1/2
B.T = t1/3
C.T = t1/4
D.T = t1/6
Xem bài giải tại đây
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9643.0


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập phản ứng hạt nhân càn giúp
Gửi bởi: JoseMourinho trong 10:38:54 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
Câu 2:Độ phóng xạ còn lại: H=(1-93.75%)H0=6,25%.H0 (Trong đó H0 là độ phóng xạ lúc đầu)
Kết hợp với thời gian phân rã 15,2ngày=> Chu kì bán rã làT=3,8 ngày
Số hạt Rn lúc đầu n=10^-3.Na/222
Độ phóng xạ lúc đầu H0=ln(2)/T.n
Độ phóng xạ lúc sau H=H0.6,25%=C  :D
Mấy câu này giống đề kiểm tra 1 tiết của mình ghê