Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 07:22:39 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15281Tiêu đề: quang phổ hidro
Gửi bởi: anhngoca1 trong 07:22:39 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
mọi người giải thích giúp mình câu lí thuyết :
chiếu một bức xạ có bước sóng [tex]\lambda[/tex] xác định vào một đám khi hidro thì thấy đám khí đó phát 3 bức xạ có các bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex], [tex]\lambda _{2}[/tex], [tex]\lambda _{3}[/tex], với [tex]\lambda _{1}< \lambda _{2}<\lambda _{3}[/tex] thì kết luận nào sau đây không đúng :
A.[tex]hc/\lambda = E_{3}-E_{1}[/tex]

B.[tex]\lambda <\lambda _{1}< \lambda _{2}<\lambda _{3}[/tex]

C.[tex]\lambda =\lambda _{1}[/tex]

D.bức xạ [tex]\lambda _{3}[/tex] có màu đỏ.
 đáp án là B,


Tiêu đề: Trả lời: quang phổ hidro
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 09:22:11 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2013
mọi người giải thích giúp mình câu lí thuyết :
chiếu một bức xạ có bước sóng [tex]\lambda[/tex] xác định vào một đám khi hidro thì thấy đám khí đó phát 3 bức xạ có các bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex], [tex]\lambda _{2}[/tex], [tex]\lambda _{3}[/tex], với [tex]\lambda _{1}< \lambda _{2}<\lambda _{3}[/tex] thì kết luận nào sau đây không đúng :
A.[tex]hc/\lambda = E_{3}-E_{1}[/tex]
B.[tex]\lambda <\lambda _{1}< \lambda _{2}<\lambda _{3}[/tex]
C.[tex]\lambda =\lambda _{1}[/tex]
D.bức xạ [tex]\lambda _{3}[/tex] có màu đỏ.
 đáp án là B,
Đám nguyên tử sau khi hấp thụ photon sẽ chuyển lên trạng thái M( vì quang phổ phát xạ có 3 vạch)
[tex]\lambda _{1}[/tex] ứng với sự chuyển từ M về K
 [tex]\lambda _{2}[/tex] ứng với sự chuyển từ L về M
[tex]\lambda _{3}[/tex] ứng với sự chuyển từ M về L (bức xạ này thuộc vạch nhìn thấy đầu tiên trong dãy banme - màu đỏ- D đúng)
Để e chuyển từ K lên M thì photon hấp thụ phải có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex] (A, C đúng)