Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: tienphuoc3131 trong 03:53:13 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15242Tiêu đề: Hình giải tích không gian.
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 03:53:13 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
Trong không gian với hệ trục tọa độ [tex]Oxyz[/tex] cho hình thoi [tex]ABCD[/tex] có diện tích bằng [tex]12\sqrt{2}[/tex], đỉnh [tex]A[/tex] thuộc [tex]Oz,[/tex] đỉnh [tex]C[/tex] thuộc [tex](Oxy),[/tex] hai đỉnh [tex]B[/tex] và [tex]D[/tex] thuộc [tex]d:\,\frac{x}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z+1}{2}[/tex] và [tex]B[/tex] có hoành độ dương. Tìm [tex]A,\,B,\,C,\,D.[/tex]