Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 09:50:22 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15182Tiêu đề: bài tập về mạch dao động
Gửi bởi: moths trong 09:50:22 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2013
nhờ thầy giúp em mấy bài này ạ
Bài 59 mạch dao động LC có tần số dao động riêng 30 kHz nếu dùng tụ C1,khi dùng tụ C2 thì tần số dao động riêng là 40 kHz . Tần số dao động riêng của mạch khi C1 ghép nối tiếp C2 là bao nhiêu
Bài 60 một vật dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì 0,5s .Khi qua vị trí cân bằng có tốc độ[tex]\frac{\pi }{5}[/tex]
    m/s .Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí có li độ A/2 theo chiều dương .Lấy =10,gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng.Viết phương trình li độ dao động


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về mạch dao động
Gửi bởi: photon01 trong 09:59:10 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2013
nhờ thầy giúp em mấy bài này ạ
Bài 59 mạch dao động LC có tần số dao động riêng 30 kHz nếu dùng tụ C1,khi dùng tụ C2 thì tần số dao động riêng là 40 kHz . Tần số dao động riêng của mạch khi C1 ghép nối tiếp C2 là bao nhiêu
Bài này dạng cơ bản tương đối dễ mà em.
Khi ghép nối tiếp thì [tex]\frac{1}{C_{b}}=\frac{1}{C_{1}}+\frac{1}{C_{2}}[/tex]
Mà tần số của mạch LC tính theo công thức:[tex]f=\frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}\Leftrightarrow f^{2}=\frac{1}{4\pi ^{2}LC}[/tex]
Em viết cho 2 trường hợp rồi thay vào công thức trên sẽ suy ra công thức:[tex]f=\sqrt{f_{1}^{2}+f_{2}^{2}}=50kHz[/tex]
Em chứng minh luôn cho trường hợp ghép song song sau này dùng cho tiện.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về mạch dao động
Gửi bởi: photon01 trong 10:08:54 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2013
nhờ thầy giúp em mấy bài này ạ
Bài 60 một vật dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì 0,5s .Khi qua vị trí cân bằng có tốc độ[tex]\frac{\pi }{5}[/tex]
    m/s .Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí có li độ A/2 theo chiều dương .Lấy =10,gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng.Viết phương trình li độ dao động

Ta dễ dàng tính được:[tex]\omega =\frac{2\pi }{T}=\frac{2\pi }{0,5}=4\pi rad/s[/tex]
Biên độ dao động được tính theo công thức:[tex]A=\frac{v_{max}}{\omega }=\frac{\frac{\pi }{5}}{4\pi }=0,05m=5cm[/tex]
Vậy qua vị trí A/2 ta có:[tex]\frac{A}{2}=Acos\varphi \rightarrow \varphi =-\frac{\pi }{3}rad[/tex]
Bởi vì vật theo chiều dương thì pha ban đầu âm,[tex]v=-\omega A.sin\varphi[/tex]
Vậy ta có phương trình:[tex]x=5cos\left(4\pi t-\frac{\pi }{3} \right)cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về mạch dao động
Gửi bởi: AmiAiko trong 10:10:53 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2013
[tex]\omega =\frac{2\pi }{T}[/tex]
[tex]v_{max}=\omega A\Rightarrow A[/tex]
Gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí có li độ A/2 theo chiều dương [tex]\Rightarrow \varphi =\frac{-\pi }{3}[/tex]