Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 01:58:19 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15164Tiêu đề: Hóa vô cơ
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 01:58:19 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2013
Nhờ các bạn giúp đỡ mình bài tập này:

Nguyên tử nguyên tố X có 5 electron nằm trong các phân lớp s, nguyên tử nguyên tố Y có 11 e lectron nằm trong các phân lớp. Hợp chất M tạp bởi hai nguyên tố X và Y chứa liên kết
A. ion
B. cộng hóa trị
C, cho nhận
D cộng hóa trị phân cực


Tiêu đề: Trả lời: Hóa vô cơ
Gửi bởi: superburglar trong 08:03:53 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2013
Nhờ các bạn giúp đỡ mình bài tập này:

Nguyên tử nguyên tố X có 5 electron nằm trong các phân lớp s, nguyên tử nguyên tố Y có 11 e lectron nằm trong các phân lớp. Hợp chất M tạp bởi hai nguyên tố X và Y chứa liên kết
A. ion
B. cộng hóa trị
C, cho nhận
D cộng hóa trị phân cực
Mình thấy bài này có vấn đề
X:[tex]1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{1}\Rightarrow 11e[/tex]=số e trong Y.