Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 12:09:04 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15140Tiêu đề: dao động
Gửi bởi: moths trong 12:09:04 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2013
một vật có khối lương m thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa x1=3cos([tex]\omega t+\frac{\pi }{6}[/tex]) cm và x2=8cos([tex]\omega t-\frac{5\pi }{6}[/tex])
 cm Khi đi qua li độ 4cm thì tốc độ vật là 30cm/s .Tần số góc của dao động tổng hợp là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: dao động
Gửi bởi: EL_DHVD trong 12:17:28 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2013
Thầy ĐQ đã nhắc nhở bạn vi phạm quy định ở bài trước rồi kìa , h lại vi phạm
tổng hợp 2 dao động ta đc
X = 5 cos ( omega.t - 5pi/6 )
áp dụng hệ thức độc lập thời gian
 [tex]A^{2} = x^{2} + ( \frac{v}{omega} )^{2}[/tex]
 tính được omega = 10rad/s