Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tuyenly29@gmail.com trong 11:41:37 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15037Tiêu đề: sóng cơ khó
Gửi bởi: tuyenly29@gmail.com trong 11:41:37 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
Một sóng cơ lan truyền trên sọi dây có chu kì T , biên độ không đổi khi truyền đi. Ở thời điểm to, li độ phần tử tại M,N  tương ứng -12mm và 12mm; phần tử tại trung điểm I của MN đang ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm t1, phần tử M và N ở trên vị trí cân bằng và có cùng li độ, lúc đó li độ các phần tử tại I cực ddaaaijvaf bằng 15mm. li độ các phần tử tại M,N lần lượt là
A.9mm                      B.3mm                     C.13,5mm                 D.13mm
thầy cô và các bạn xem giúp em với . em cảm ơn thầy cô nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:58:49 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2013
Một sóng cơ lan truyền trên sọi dây có chu kì T , biên độ không đổi khi truyền đi. Ở thời điểm to, li độ phần tử tại M,N  tương ứng -12mm và 12mm; phần tử tại trung điểm I của MN đang ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm t1, phần tử M và N ở trên vị trí cân bằng và có cùng li độ, lúc đó li độ các phần tử tại I cực ddaaaijvaf bằng 15mm. li độ các phần tử tại M,N lần lượt là
A.9mm                      B.3mm                     C.13,5mm                 D.13mm
thầy cô và các bạn xem giúp em với . em cảm ơn thầy cô nhiều!
Dựa trên giả thiết li độ I cực đại là 15cm ==> A=15cm
Em xem hình: ở td t1 các vị trí (M),(I),(N) và td t2 là (M'),(I'),(N')
==> [tex]xM'=xN' = OH = \sqrt{A^2-12^2}[/tex]