Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hochoidr trong 05:34:34 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15014Tiêu đề: Một số bài em giải mãi không ra trong đề thi thử.
Gửi bởi: hochoidr trong 05:34:34 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
Dưới là một số bài em giải mãi không ra trong đề thi thử, nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ.

Câu 1: Cho mạch điện gồm cuộn dây thuần cảm, điện trở thuần, tụ điện theo thứ tự mắc nối tiếp. Lần
lượt từ trái sang phải ta đánh dấu các điểm A, M, N, B, (M là điểm nối cuộn dây và điện trở, N là điểm
nối điện trở và tụ). Cho điện áp hiệu dụng : UAN=200V, UMB=150V. Biết uAN và uMB vuông pha với
nhau, cường độ dòng điện trong mạch là  i=2cos(100πt-pi/6). Công suất tiêu thụ điện trong mạch là:
A. 120 2 W B. 60W C. 120W D. 60 2 W


Câu 2: Một sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào một điểm cố định (đầu kia tự do). Gọi fmin là tần
số nhỏ nhất để có sóng dừng trên dây. Gọi fk và fk + 1 ( fk < fk + 1) là 2 tần số liên tiếp để có sóng dừng.
Tìm biểu thức liên hệ giữa fmin fk và fk + 1Câu 3:Câu 46: Một vật dao động điều hòa tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì biên độ dao động giảm 2%. Hỏi sau mỗi
chu kì cơ năng giảm bao nhiêu?
A. 3,96%. B. 1,00% C. 2,00% D. 4,00%Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp, điện trở thuần R= 40căn 3 , cuộn dây thuần cảm L=0.8/pi H, tụ điện có điện dung C=(10^-3)/(4pi) F. Dòng điện qua mạch có dạng i=Iosin(100pit-pi/3) (A). ở thời điểm
ban đầu hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có giá trị u = -60(V). Giá trị Io là:
A. 1(A) B. 1,2(A) C. 1,5(A)  D. 2(A)
Tiêu đề: Trả lời: Một số bài em giải mãi không ra trong đề thi thử.
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:50:02 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
Dưới là một số bài em giải mãi không ra trong đề thi thử, nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ.

Câu 1: Cho mạch điện gồm cuộn dây thuần cảm, điện trở thuần, tụ điện theo thứ tự mắc nối tiếp. Lần
lượt từ trái sang phải ta đánh dấu các điểm A, M, N, B, (M là điểm nối cuộn dây và điện trở, N là điểm
nối điện trở và tụ). Cho điện áp hiệu dụng : UAN=200V, UMB=150V. Biết uAN và uMB vuông pha với
nhau, cường độ dòng điện trong mạch là  i=2cos(100πt-pi/6). Công suất tiêu thụ điện trong mạch là:
A. 120 2 W B. 60W C. 120W D. 60 2 W
HD: Vẽ giản đồ vecto (Uan và Umb) ta có: [tex]U_{AN}cos\varphi _{AN}=U_{MB}cos\varphi _{MB}= U_{AN}sin\varphi _{AN}\rightarrow tan\varphi _{AN}\rightarrow \varphi _{AN}[/tex]
từ đó tính được [tex]U_{R}= U_{AN}cos\varphi _{AN}\rightarrow I\rightarrow P[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài em giải mãi không ra trong đề thi thử.
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:53:39 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
Câu 2: Một sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào một điểm cố định (đầu kia tự do). Gọi fmin là tần
số nhỏ nhất để có sóng dừng trên dây. Gọi fk và fk + 1 ( fk < fk + 1) là 2 tần số liên tiếp để có sóng dừng.
Tìm biểu thức liên hệ giữa fmin fk và fk + 1
[/quote]
Câu này em cần đưa đáp án để biết dạng đưa vào. fmin = v/4l;
fk+1 - fk= 3 fmin


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài em giải mãi không ra trong đề thi thử.
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:56:54 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013

Câu 3:Câu 46: Một vật dao động điều hòa tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì biên độ dao động giảm 2%. Hỏi sau mỗi
chu kì cơ năng giảm bao nhiêu?
A. 3,96%. B. 1,00% C. 2,00% D. 4,00%
[/quote]
HD: Cơ năng ban đầu: W = [tex]\frac{kA^{2}}{2}[/tex]
Sau 1T: A' = 0,98A nên W' = [tex]0,98^{2}W[/tex]
Độ giảm cơ năng sau 1T: [tex]\Delta W = (1- 0,98^{2})W\rightarrow \frac{\Delta W}{W}= 3,96%[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài em giải mãi không ra trong đề thi thử.
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 07:00:20 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp, điện trở thuần R= 40căn 3 , cuộn dây thuần cảm L=0.8/pi H, tụ điện có điện dung C=(10^-3)/(4pi) F. Dòng điện qua mạch có dạng i=Iosin(100pit-pi/3) (A). ở thời điểm
ban đầu hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có giá trị u = -60(V). Giá trị Io là:
A. 1(A) B. 1,2(A) C. 1,5(A)  D. 2(A)
[/quote]
Viết biểu thức u thế t = 0 vào u và i rồi suy ra Io