Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: timtoi trong 10:34:34 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14994Tiêu đề: Bài điện xoay chiều cần giúp đỡ!
Gửi bởi: timtoi trong 10:34:34 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Cho dòng điện xoay chiều i = pi.sin.100pi.t (A) ( t tính bằng giây) chạy qua bình điện phân chứa dung dịch H2SO4 với các cực trơ. Tính thể tích khí O2 ở đktc thoát ra trong thời gian 16phut 5giay ở mỗi điện cực
A. 0,168lit           B. 0,224lit            C. 0,112lit              D. 0,056lit
Cám ơn!!!! =d>


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều cần giúp đỡ!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:21:30 AM Ngày 03 Tháng Tư, 2013
Cho dòng điện xoay chiều i = pi.sin.100pi.t (A) ( t tính bằng giây) chạy qua bình điện phân chứa dung dịch H2SO4 với các cực trơ. Tính thể tích khí O2 ở đktc thoát ra trong thời gian 16phut 5giay ở mỗi điện cực
A. 0,168lit           B. 0,224lit            C. 0,112lit              D. 0,056lit
Cám ơn!!!! =d>
Trong 1 chu kỳ có 1/2T hình thành O2 tại cực 1 còn 1/2 chu kỳ hình thành O2 cực 2
Điện lượng tới 1 cực trong 1 chu kỳ : [tex]\Delta q =\int_{0}^{T/2}{\pi.sin(100\pi.t)}=1/50[/tex] (1/2T tới cực 1, 1/2T tới cực 2)
Khối lượng O2 trong 1 chu kỳ: [tex]m=Aq/96500.n ==> m=16/96500.2.50[/tex]
Thể tích O2 trong 1/2chu kỳ: [tex]V=(m/32)*22,4[/tex]
Thể Tích O2 trong TG t : [tex]V'=V.t=0,56 lít[/tex]