Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 11:47:34 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14968Tiêu đề: sóng cơ học cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:47:34 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2013
một sóng cơ học lan truyền dọc theo 1 đường thẳng có phương trình sóng tại nguồn O là u=A sin 2pi/T t (cm)
một điểm M cách O bằng 1/3 bước sóng ở thời điểm t=1/2 chu kì có độ dịch chuyển [tex]u_{M}= 2[/tex] biên độ sóng A là
??


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ học cần giải đáp
Gửi bởi: hocsinhIU trong 11:57:26 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2013
tại nguồn O [tex]u = A.\cos( 2\Pi \frac{1}{T} - \frac{\Pi}{2})[/tex]
độ lệch pha của M so với nguồn là [tex]\Delta \varphi = \frac{2\Pi d}{\lambda} = \frac{2\Pi}{3}[/tex]
M trễ pha so với nguồn nên ta sẽ trừ
tại M vào thời điểm [tex]t = \frac{T}{2}[/tex] :  [tex]u_{M} = A\cos (2\Pi \frac{1}{T}\frac{T}{2}-\frac{\Pi}{2}-\frac{2\Pi}{3})= A\cos(\frac{-\Pi}{6})[/tex]
suy ra A = [tex]\frac{4}{\sqrt{3}}[/tex]