Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: duydinhduy95 trong 09:40:40 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14965Tiêu đề: Nhờ giúp bài dao động cơ
Gửi bởi: duydinhduy95 trong 09:40:40 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2013
Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m = 1 kg và lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m được treo thẳng đứng vào một điểm cố định. Vật được đặt trên một giá đỡ D. Ban đầu giá đỡ D đứng yên và lò xo dãn 1 cm. Cho D chuyển động nhanh dần đều thẳng đứng xuống dưới với gia tốc a = 1 m/s2. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản, lấy g = 10 m/s2. Sau khi rời khỏi giá đỡ, vật m dao động điều hoà với biên độ xấp xỉ bằng
A. 6,08 cm.   B. 9,80 cm.   C. 5,74 cm.   D. 11,49 cm.


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp bài dao động cơ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:20:59 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2013
vật chuyển động trong giai đoạn 1 khi còn tiếp xúc với giá đỡ chuyển động với gia tốc của giá đỡ a=1m/s2
định luật 2 newton cho vật   [tex]P + k.x - N =ma[/tex]
vật bắt đầu rời giá đỡ khi [tex]N = 0[/tex]
[tex]\Rightarrow x = \frac{m.(a-g)}{k}[/tex] là độ dãn lò xo khi bắt đầu rời
dùng công thức [tex]v^{2} - v_{o}^{2} = 2.a.x[/tex] để tìm vận tốc tại đó
giai đoạn 2 sau khi rời giá vật giao động điều hòa
tìm vị trí cân bằng [tex]\Delta l = \frac{mg}{k}[/tex]
lấy [tex]x - \Delta l[/tex]  suy ra li độ của vật tại thời điểm đó
biên độ giao động bằng [tex]A = \sqrt[2]{x^{2}+ \frac{v^{2}}{\omega ^{2}}}[/tex]  với [tex]\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}[/tex]

goodluckTiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp bài dao động cơ
Gửi bởi: superburglar trong 11:26:35 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2013
vật chuyển động trong giai đoạn 1 khi còn tiếp xúc với giá đỡ chuyển động với gia tốc của giá đỡ a=1m/s2
định luật 2 newton cho vật   [tex]P + k.x - N =ma[/tex]
vật bắt đầu rời giá đỡ khi [tex]N = 0[/tex]
[tex]\Rightarrow x = \frac{m.(a-g)}{k}[/tex] là độ dãn lò xo khi bắt đầu rời
dùng công thức [tex]v^{2} - v_{o}^{2} = 2.a.x[/tex] để tìm vận tốc tại đó
giai đoạn 2 sau khi rời giá vật giao động điều hòa
tìm vị trí cân bằng [tex]\Delta l = \frac{mg}{k}[/tex]
lấy [tex]x - \Delta l[/tex]  suy ra li độ của vật tại thời điểm đó
biên độ giao động bằng [tex]A = \sqrt[2]{x^{2}+ \frac{v^{2}}{\omega ^{2}}}[/tex]  với [tex]\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}[/tex]

goodluck


Chỗ áp dụng đinh luật 2 newton của bạn theo mình phải là [tex]P-k\Delta x-N=ma[/tex] (ở đây chon chiều dương hướng xuống)
PS. bài này lực đàn hồi và phẳn lực ngược hướng với P


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp bài dao động cơ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 11:46:05 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2013
mình chọn chiều dương hướng xuống mà bạn
vì [tex]F_{dh}[/tex] và phản lực hướng lên nên ta có [tex]P - F_{dh} - N[/tex]
mà lực đàn hồi bằng -k.x
vậy trừ của trừ là +
mình sai chỗ nào hả bạn ?


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp bài dao động cơ
Gửi bởi: superburglar trong 11:50:20 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2013
mình chọn chiều dương hướng xuống mà bạn
vì [tex]F_{dh}[/tex] và phản lực hướng lên nên ta có [tex]P - F_{dh} - N[/tex] (*)
mà lực đàn hồi bằng -k.x
vậy trừ của trừ là +
mình sai chỗ nào hả bạn ?

ở chỗ (*) bạn đã quy về độ lớn rùi mà bạn: :D


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp bài dao động cơ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 11:59:45 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2013
uhm, bạn nói đúng, lâu quá ko rờ tới cái dạng này nên quên mất
thank a lot


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp bài dao động cơ
Gửi bởi: photon01 trong 12:34:49 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2013
Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m = 1 kg và lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m được treo thẳng đứng vào một điểm cố định. Vật được đặt trên một giá đỡ D. Ban đầu giá đỡ D đứng yên và lò xo dãn 1 cm. Cho D chuyển động nhanh dần đều thẳng đứng xuống dưới với gia tốc a = 1 m/s2. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản, lấy g = 10 m/s2. Sau khi rời khỏi giá đỡ, vật m dao động điều hoà với biên độ xấp xỉ bằng
A. 6,08 cm.   B. 9,80 cm.   C. 5,74 cm.   D. 11,49 cm.
Xin phép làm lại bài này nhé!
Chọn chiều dương hướng xuống. Các lực tác dụng lên vật m trong khoảng thời gian trước khi giá đỡ rời vật là: [tex]\vec{P};\vec{N};\vec{F_{dh}}[/tex]
Khi vật chưa rời khó giá đỡ thì nó chuyển động với gia tốc bằng gia tốc của giá đỡ. Áp dụng định luật 2 Newton ta có:
[tex]\vec{P}+\vec{N}+\vec{F_{dh}}=m\vec{a}[/tex]
Chiếu lên hệ tọa độ ta có:[tex]P-N-F_{dh}=m.a\Leftrightarrow P-N-k.(0,01+s)=m.a[/tex]
Khi giá đỡ rời vật thì N = 0
Vậy ta có:[tex]s=\frac{m(g-a)-k.0,01}{k}=\frac{1(10-1)-100.0,01}{100}=0,08m=8cm[/tex]
Mặt khác ta có độ dãn của lò xo ở vị trí cân bằng là:[tex]\Delta l=\frac{mg}{k}=\frac{1.10}{100}=0,1m=10cm[/tex]
Vậy độ lớn li độ mà vật rời khỏi giá đỡ là: x = 10 - 8 - 1 = 1cm.
Vận tốc của vật khi rời khỏi giá đỡ là:[tex]v^{2}-v_{0}^{2}=2as\rightarrow v=\sqrt{2sa}=\sqrt{2.0,08.1}=0,4m/s=40cm/s[/tex]
Áp dụng hệ thức độ lập ta có:[tex]A=\sqrt{x^{2}+\frac{v^{2}}{\omega ^{2}}}=\sqrt{x^{2}+\frac{v^{2}}{\frac{k}{m}}}=\sqrt{1^{2}+\frac{40^{2}}{\frac{100}{1}}}=\sqrt{17}=4,123cm[/tex]
Nhờ mọi người xem photon01 tính sai chỗ nào không mà chẳng thấy đáp án đâu cả.