Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tienphuoc3131 trong 07:23:18 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14937Tiêu đề: Bài tập hỗn hợp kim loại cần giải đáp
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 07:23:18 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
Cho m gam hỗn hợp G gồm Al, Fe, Cu, Mg nung trong bình chưa oxi sau một thời gian thu được 2,63 gam hỗn hợp H. Hòa tan hết H trong dung dịch HNO3 dư, thu được 0,448 lít NO ( sp khử duy nhất dktc). Số mol HNO3 tham gia phản ứng là 0,14, giá trị m (2,15g)

Ai giải giúp mình chi tiết với, dạng bài này mình hơi gà mơ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hỗn hợp kim loại cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Thuỳ Vy trong 08:51:33 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
[tex] G \xrightarrow { O_2} H \xrightarrow{HNO_3} NO [/tex]

Số mol [tex]NO_3^-[/tex] tạo muối [tex]= 0,14-0,02=0,12 (mol)[/tex]

--> số mol e kim loại nhường = 0,12 (mol)

[tex]N^{5+}+3e \rightarrow N^{2+} [/tex]
_______0,06____0,02

--> số mol O nhận = 0,12-0,06=0,06 (mol)

--> [tex]n_{O(H)}=0,03 (mol)[/tex]

[tex] \rightarrow m=2,63-0,03.16=2,15 (g)[/tex]