Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: LanAnhKut3 trong 03:50:43 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14931Tiêu đề: Hóa vô cơ
Gửi bởi: LanAnhKut3 trong 03:50:43 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
Hòa tan 11.2 gam Fe trong H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH dư vào X sau phản ứng thu đượcm gam kết tủa Y. Chia Y làm hai phần bằng nhau.
Phần 1: Nung trong điều kiện không có không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn D.
Phần 2: Nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn E.
Biết rằng: Khối lượng chất rắn E lớn hơn chất rắn Dlà 0,48 gam. Gía trị của m là
A.17,92 gam B.16,00 gam C.20,38gam D.19,36 gam
Mong mọi người giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: Hóa vô cơ
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 04:48:22 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
Đáp án là D
Vì phần 1 và Phần 2 hơn kém nhau 0,48 nên xét 2 trường hợp
TH1: Fe chuyển hết thành Fe2+  (cái này không thỏa bạn tự làm nha)

TH2: Fe chuyển thành Fe3+ và Fe dư tác dụng Fe3+
Ta có:  Fe [tex]\rightarrow[/tex] Fe3+
             X           x

Fe + 2Fe3+[tex]\rightarrow[/tex] 3Fe2+
0,2-x   0,4-2x      0,6-3x
         dư 3x-0,4

P1: Fe2+ [tex]\rightarrow[/tex] FeO
                      0,6-3x
2Fe3+ >>>Fe2O3
                 (3x-0,4)/2
P2: Fe [tex]\rightarrow[/tex] Fe2O3
                            
vì lượng Fe chuyển hết về Fe3+ nên số mol Fe2O3 = 0,05 ( nhớ là chia làm 2 ) nên số gam Fe2O3 = 8g

Từ đây ta có :
[tex]\frac{(0,6-3x)72+(3x-0,4)80}{2}+0,48 = 8[/tex]


tìm được x = 0,16 tìm m = 19,36g đáp án D

Giải thì dài dòng nhưng nếu hiểu bản chất thì không phức tạp  :)


Tiêu đề: Trả lời: Hóa vô cơ
Gửi bởi: superburglar trong 05:06:34 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
Bạn tham khảo cách sau
sứ dung tăng giảm khối lượng có FeO(x mol)-->Fe2O3--> khối lượng tăng 8x gam
==>mE-mD=0,48=8x==>x=0,06==>Fe2+=0,12 và Fe3+=0,2-0,12=0,08==>m=19,38g


Tiêu đề: Trả lời: Hóa vô cơ
Gửi bởi: LanAnhKut3 trong 07:16:29 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
Bạn tham khảo cách sau
sứ dung tăng giảm khối lượng có FeO(x mol)-->Fe2O3--> khối lượng tăng 8x gam
==>mE-mD=0,48=8x==>x=0,06==>Fe2+=0,12 và Fe3+=0,2-0,12=0,08==>m=19,38g
Tại sao khối lượng tăng là 8x vậy mình không rõ cho lắm


Tiêu đề: Trả lời: Hóa vô cơ
Gửi bởi: superburglar trong 07:19:16 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
Bạn tham khảo cách sau
sứ dung tăng giảm khối lượng có FeO(x mol)-->Fe2O3--> khối lượng tăng 8x gam
==>mE-mD=0,48=8x==>x=0,06==>Fe2+=0,12 và Fe3+=0,2-0,12=0,08==>m=19,38g
Tại sao khối lượng tăng là 8x vậy mình không rõ cho lắm
FeO(x mol)-->Fe2O3(x/2 mol)--->khối lượng tăng x/2*160-72x=8x