Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tienphuoc3131 trong 09:45:43 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14913Tiêu đề: Bài hóa hữu cơ khó cần mọi người giúp
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 09:45:43 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
Cho axit oxalic tác dụng với hỗn hợp 2 ancol đơn chức no đồng đẳng liên tiếp thu được 5,28 gam hỗn hợp 3 este đa chức. Thuỷ phân lượng este trên bằng dung dịch NaOH dư thu được 5,36 gam muối. 2 ancol có công thức là

Đáp án CH3OH và C2H5OH ai giúp mình với


Tiêu đề: Trả lời: Bài hóa hữu cơ khó cần mọi người giúp
Gửi bởi: superburglar trong 10:05:54 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
Cho axit oxalic tác dụng với hỗn hợp 2 ancol đơn chức no đồng đẳng liên tiếp thu được 5,28 gam hỗn hợp 3 este đa chức. Thuỷ phân lượng este trên bằng dung dịch NaOH dư thu được 5,36 gam muối. 2 ancol có công thức là

Đáp án CH3OH và C2H5OH ai giúp mình với
gọi gốc ancol trung bình là R
pt:[tex](COOR)_{2}+2NaOH\rightarrow (COONa)_{2}+2ROH[/tex]
gọi số mol este la x mol.ta có hệ
[tex]x.(45*2+2R)=5,28[/tex]và [tex]80x-2x(R+17)=5,36-5,28=0,08[/tex] (bảo toàn khối lượng)
[tex]\Rightarrow x=0,0394:xR=0,8664\Rightarrow R=0,8664/0,0394=21,98[/tex] vậy 2 ancol CH3OH và C2H5OH
P/S bài cho dữ kiệu hơi lẻ

Tiêu đề: Trả lời: Bài hóa hữu cơ khó cần mọi người giúp
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 10:09:36 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
Tui nghĩ thế này
Gọi công thức chung 2 ancol là [tex]C_nH_{2n_1}OH[/tex]
Ta có
 [tex] 5,28g \ C_nH_{2n+1}-OOC-COO-C_nH_{2n+1} \rightarrow \  5,36g \ Na-OOC-COO-Na \rightarrow 14n+1<23 \rightarrow n<1,57 [/tex]
Từ đó chỉ có 2 ancol là [tex]CH_3OH, \ C_2H_5OH[/tex] thỏa mãn


Tiêu đề: Trả lời: Bài hóa hữu cơ khó cần mọi người giúp
Gửi bởi: superburglar trong 10:16:33 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2013
Tui nghĩ thế này
Gọi công thức chung 2 ancol là [tex]C_nH_{2n_1}OH[/tex]
Ta có
 [tex] 5,28g \ C_nH_{2n+1}-OOC-COO-C_nH_{2n+1} \rightarrow \  5,36g \ Na-OOC-COO-Na \rightarrow 14n+1<23 \rightarrow n<1,57 [/tex]
Từ đó chỉ có 2 ancol là [tex]CH_3OH, \ C_2H_5OH[/tex] thỏa mãn
cách của ANH hơi dài. ;;)