Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: judares trong 03:41:18 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14857Tiêu đề: con lắc lò xo trong thang máy cần giải đáp
Gửi bởi: judares trong 03:41:18 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2013
1. Trong thang máy treo một con lắc lò xo có độ cứng 25N/m, vật nặng có khối lượng 400g. Khi thang máy đứng yên ta cho con lắc dao động điều hòa, chiều dài con lắc thay đổi từ 32cm đến 48cm. Tại thời điểm mà vật ở vị trí thấp nhất thì cho thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc a=g/10. Lấy [tex]g=\Pi ^{2}=10m/s^{2}[/tex]. Biên độ dao động của vật ở trường hợp sau là:
A 17cm                                                              C  8.5cm
B 19.2cm                                                           D  9.6cm

2. Trong một thang máy đứng yên có treo một con lắc lò xo. con lắc gồm có khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Ở thời điểm t nào đó khi con lắc đang dao động, thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều theo phương thẳng đứng đi lên. Nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Nếu tại thời điểm t con lắc ở vị trí biên TRÊN thì biên độ dao động giảm đi.
B. Nếu tại thời điểm t con lắc ở vị trí biên DƯỚI thì biên độ dao động tăng lên
C. Nếu tại thời điểm t con lắc qua vị trí cân bằng thì biên độ dao động sẽ không thay đổi
D. Nếu tại thời điểm t con lắc qua VTCB thì biên độ dao động sẽ tăng lên

3. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường [tex]g=10m/s^{2}[/tex]. Khi cân bằng lò xo giãn ra một đoạn là 10cm. Phía dưới vật là mặt sàn( mặt sàn cách VTCB một đoạn 5cm ). Từ VTCB, nâng vật lên theo phương thẳng đứng một đoạn sao cho lò xo không biến dạng rồi buông nhẹ. Giả sử trong quá trình dao động,  va chạm giữa vật và mặt sàn là hoàn toàn đàn hồi. Chu kì dao động tuần hoàn của con lắc lò xo là
A. [tex]\frac{3\Pi }{10}s[/tex]
B. [tex]\frac{2\Pi }{15}s[/tex]
C. [tex]\frac{\Pi }{12}s[/tex]
D. [tex]\frac{\Pi }{15}s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: một số bài toán về con lắc lò xo trong thang máy cần giải đáp
Gửi bởi: kydhhd trong 04:04:17 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2013
1. Trong thang máy treo một con lắc lò xo có độ cứng 25N/m, vật nặng có khối lượng 400g. Khi thang máy đứng yên ta cho con lắc dao động điều hòa, chiều dài con lắc thay đổi từ 32cm đến 48cm. Tại thời điểm mà vật ở vị trí thấp nhất thì cho thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc a=g/10. Lấy [tex]g=\Pi ^{2}=10m/s^{2}[/tex]. Biên độ dao động của vật ở trường hợp sau là:
A 17cm                                                              C  8.5cm
B 19.2cm                                                           D  9.6cm

biên độ dao động A=(32+48)/2=8cm
độ giản của lò xo ở VTCB:
[tex]\Delta l=\frac{mg}{k}=\frac{0,4.10}{25}=..=16cm[/tex]
khi con lắc chuyển động xuống dưới nhanh dần đều. tại VTCB con lắc giản ra 1 đoạn
[tex]\Delta l'=\frac{mg-F}{k}=..=14,4cm[/tex]
vị trí câb bằng cũ cách VTCB mới 1 đoạn x=16-14,4-1,6cm
Biên độ mới:
A=8+1,6=9,6cm


Tiêu đề: Trả lời: một số bài toán về con lắc lò xo trong thang máy cần giải đáp
Gửi bởi: kydhhd trong 05:11:14 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2013

2. Trong một thang máy đứng yên có treo một con lắc lò xo. con lắc gồm có khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Ở thời điểm t nào đó khi con lắc đang dao động, thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều theo phương thẳng đứng đi lên. Nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Nếu tại thời điểm t con lắc ở vị trí biên TRÊN thì biên độ dao động giảm đi.
B. Nếu tại thời điểm t con lắc ở vị trí biên DƯỚI thì biên độ dao động tăng lên
C. Nếu tại thời điểm t con lắc qua vị trí cân bằng thì biên độ dao động sẽ không thay đổi
D. Nếu tại thời điểm t con lắc qua VTCB thì biên độ dao động sẽ tăng lênthang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều lên trên thì vị trí cân bằng dịch chuyên xuống dưới
cauA: biên độ phải tăng
 B. Biên độ phải giảm
 C. Biên độ phải tăng
Như vậy câu D đúng


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo trong thang máy cần giải đáp
Gửi bởi: kydhhd trong 05:20:59 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2013


3. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường [tex]g=10m/s^{2}[/tex]. Khi cân bằng lò xo giãn ra một đoạn là 10cm. Phía dưới vật là mặt sàn( mặt sàn cách VTCB một đoạn 5cm ). Từ VTCB, nâng vật lên theo phương thẳng đứng một đoạn sao cho lò xo không biến dạng rồi buông nhẹ. Giả sử trong quá trình dao động,  va chạm giữa vật và mặt sàn là hoàn toàn đàn hồi. Chu kì dao động tuần hoàn của con lắc lò xo là
A. [tex]\frac{3\Pi }{10}s[/tex]
B. [tex]\frac{2\Pi }{15}s[/tex]
C. [tex]\frac{\Pi }{12}s[/tex]
D. [tex]\frac{\Pi }{15}s[/tex]


[tex]\omega =\sqrt{\frac{g}{\Delta l}}=10[/tex]
bài này chính là xác định thời gian vật đi từ li độ x=5cm-----> x=-10cm và từ x=-10cm--------> x=5cm
dùng vòng tròn lượng giác tính ra
[tex]t=\frac{4\Pi }{3.10}=\frac{2\Pi }{15}s[/tex]