Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: yennhi10595 trong 12:10:37 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14853Tiêu đề: Lượng tử ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: yennhi10595 trong 12:10:37 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2013
Câu 34: Trong nguyên tử hyđrô, xét các mức năng lượng từ K đến P có bao nhiêu khả năng kích thích để êlêctrôn
tăng bán kính quỹ đạo lên 4 lần ?
A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 35: Nguyên tử hidrô ở trạng thái cơ bản được kích thích có bán kính quỹ đạo tăng lên 9 lần. Các chuyển dời có
thể xảy ra là
A. từ M về L.
B. từ M về K.
C. từ L về K.
D. từ M về L, từ M về K và từ L về K


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: JoseMourinho trong 04:45:26 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2013
Câu 1:
bán kính ở quỹ đạo bất kì là n^2.r (r=0,53.10^-10). => bán kính lúc sau là R=4.n^2.r=(2n)^2.r
vì xét từ K->P suy ra 2n lớn hơn hoặc bằng 1, bé hơn hoặc bằng 6.Giải với n nguyên suy ra n=1,2,3 => 3 khả năng


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: yennhi10595 trong 07:49:59 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2013
còn câu 2 nữa.Moi người giúp mình với


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: photon01 trong 09:05:08 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2013
Câu 35: Nguyên tử hidrô ở trạng thái cơ bản được kích thích có bán kính quỹ đạo tăng lên 9 lần. Các chuyển dời có
thể xảy ra là
A. từ M về L.
B. từ M về K.
C. từ L về K.
D. từ M về L, từ M về K và từ L về K
Khi nguyên tử đang ở trạng thái cơ bản. Nếu được kích thích để bán kính quỹ đạo tăng 9 lần tức là:[tex]r=9r_{0}=3^{2}.r_{0}[/tex]
Vậy khi đó electron đang ở quỹ đạo M. Các chuyển dời có thể xảy ra là đáp án D.


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:50:06 AM Ngày 30 Tháng Ba, 2013
Câu 34: Trong nguyên tử hyđrô, xét các mức năng lượng từ K đến P có bao nhiêu khả năng kích thích để êlêctrôn
tăng bán kính quỹ đạo lên 4 lần ?
A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
[tex]r_n=n^2.r_o[/tex]
[tex]r_m=m^2r_o[/tex]
gt: 2<= m=2n <=6 ==> 1<=n<=3