Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 02:34:58 AM Ngày 28 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14847Tiêu đề: Bài tập điện, dao dộng,sóng
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 02:34:58 AM Ngày 28 Tháng Ba, 2013
Nhờ thầy cô giúp đỡ em 3 bài tập này với ạ:
Bài tập 1:
Cho hai dao động diều hòa cùng phương : [tex]x_1 = 2cos( 4t + \varphi _1)[/tex] (cm); [tex]x_2 = 2cos( 4t + \varphi _2)[/tex] (cm) với [tex]0 \leq \varphi _2 - \varphi _1 \leq \pi[/tex]. Biết phương trình dao động tổng hợp  [tex]x = 2 cos(4t + \frac{\pi }{6})[/tex]. GIá trị của [tex]\varphi _1[/tex] là:
A.  [tex]\frac{\pi }{6}[/tex]
B. [tex]-\frac{\pi }{6}[/tex]
C.  [tex]\frac{\pi }{2}[/tex]
D. [tex]-\frac{\pi }{2}[/tex]

Bài tập 2:
Một sóng dừng trên sợi dây căng ngang với hai đầu cố định, bụng sóng dao động với biên độ bằng 16mm. Người ta quan sát thấy những điểm có cùng biên độ ở gần nhau cách đều nhau 10cm. Bước sóng và biên độ dao động của những điểm có cùng biên độ nói trên là
A. 20cm và [tex]8\sqrt{3 }[/tex] mm
B. 40cm và [tex]8\sqrt{3 }[/tex] mm
C. 20cm và [tex]8\sqrt{2}[/tex] mm
D. 40cm và [tex]8\sqrt{2}[/tex] mm

Bài tập 3 :
một máy phát điện ba pha mắc hình sao có hiệu điện thế pha 100V. các tải mắc theo kiểu hình sao , ở pha 1 và 2 cùng mắc một bóng đén có điện trở 100 [tex]\Omega[/tex], pha thứ 3 mắc tụ điện có [tex]Z_c =100\Omega[/tex]. Dòng điện trong dây trung hòa nhận giá trị
A. 0 (A)
B. 1,41 (A)
C. 1 (A)
D. 3 (A)
(Bài này thực sự em không hiểu bản chất của dây trung hòa là gì và dòng điện trong nó được tính như thế nào, nhờ thầy cô giúp ạ)
 

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện, dao dộng,sóng
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:46:34 AM Ngày 28 Tháng Ba, 2013
Nhờ thầy cô giúp đỡ em 3 bài tập này với ạ:
Bài tập 1:
Cho hai dao động diều hòa cùng phương : [tex]x_1 = 2cos( 4t + \varphi _1)[/tex] (cm); [tex]x_2 = 2cos( 4t + \varphi _2)[/tex] (cm) với [tex]0 \leq \varphi _2 - \varphi _1 \leq \pi[/tex]. Biết phương trình dao động tổng hợp  [tex]x = 2 cos(4t + \frac{\pi }{6})[/tex]. GIá trị của [tex]\varphi _1[/tex] là:
A.  [tex]\frac{\pi }{6}[/tex]
B. [tex]-\frac{\pi }{6}[/tex]
C.  [tex]\frac{\pi }{2}[/tex]
D. [tex]-\frac{\pi }{2}[/tex]


Ta có A1 = A2 = A : ba vecto tạo thành tam giác đếu nên x1 chậm pha hơn x pi/3. Vậy pha ban đầu của x1 là   [tex] - \frac{\pi }{6}[/tex]. Đáp án B


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện, dao dộng,sóng
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:53:19 AM Ngày 28 Tháng Ba, 2013
Nhờ thầy cô giúp đỡ em 3 bài tập này với ạ:

Bài tập 2:
Một sóng dừng trên sợi dây căng ngang với hai đầu cố định, bụng sóng dao động với biên độ bằng 16mm. Người ta quan sát thấy những điểm có cùng biên độ ở gần nhau cách đều nhau 10cm. Bước sóng và biên độ dao động của những điểm có cùng biên độ nói trên là
A. 20cm và [tex]8\sqrt{3 }[/tex] mm
B. 40cm và [tex]8\sqrt{3 }[/tex] mm
C. 20cm và [tex]8\sqrt{2}[/tex] mm
D. 40cm và [tex]8\sqrt{2}[/tex] mm

Những điểm có cùng biên độ ở gần nhau cách đều nhau 10cm.  dao động với biên độ : [tex]A = A_{b}\frac{\sqrt{2}}{2} = 8\sqrt{2} cm[/tex] và cách nhau một khoảng [tex]\frac{\lambda }{4}[/tex]. Do đó : [tex]\lambda = 40 cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện, dao dộng,sóng
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:05:20 AM Ngày 28 Tháng Ba, 2013
Nhờ thầy cô giúp đỡ em 3 bài tập này với ạ:

Bài tập 3 :
một máy phát điện ba pha mắc hình sao có hiệu điện thế pha 100V. các tải mắc theo kiểu hình sao , ở pha 1 và 2 cùng mắc một bóng đén có điện trở 100 [tex]\Omega[/tex], pha thứ 3 mắc tụ điện có [tex]Z_c =100\Omega[/tex]. Dòng điện trong dây trung hòa nhận giá trị
A. 0 (A)
B. 1,41 (A)
C. 1 (A)
D. 3 (A)
(Bài này thực sự em không hiểu bản chất của dây trung hòa là gì và dòng điện trong nó được tính như thế nào, nhờ thầy cô giúp ạ)
 

Dòng điện trong pha 1 có giá trị hiệu dụng : [tex]I_{1} = \frac{U}{R} = 1 A[/tex] và cùng pha với điện áp của pha này.

Dòng điện trong pha 2 có giá trị hiệu dụng : [tex]I_{2} = \frac{U}{R} = 1 A[/tex] và cùng pha với điện áp của pha này.

Dòng điện trong pha 3 có giá trị hiệu dụng : [tex]I_{3} = \frac{U}{Z_C} = 1 A[/tex] và sớm pha hơn điện áp của pha này là [tex]\frac{\pi }{2}[/tex]

Dòng điện trong dây trung hòa được xác định bởi định luật nút mạch : [tex]i_{0} + i_{1} + i_{2} + i_{3} = 0[/tex]

Vẽ vecto quay ta có  :  [tex]i_{12} =  i_{1} + i_{2} [/tex] có giá trị hiệu dụng bằng [tex] I_12 = I_{1}  = 1 A[/tex] và

[tex]i_{12} [/tex] vuông pha với  [tex]i_{3} [/tex] nên [tex]I_{0} = \sqrt{I_{12}^{2} + I _{3}^{2}} = \sqrt{2} A[/tex]

Đáp án B

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện, dao dộng,sóng
Gửi bởi: lina trong 07:17:57 AM Ngày 28 Tháng Ba, 2013
Nhờ thầy cô giúp đỡ em 3 bài tập này với ạ:
Bài tập 1:
Cho hai dao động diều hòa cùng phương : [tex]x_1 = 2cos( 4t + \varphi _1)[/tex] (cm); [tex]x_2 = 2cos( 4t + \varphi _2)[/tex] (cm) với [tex]0 \leq \varphi _2 - \varphi _1 \leq \pi[/tex]. Biết phương trình dao động tổng hợp  [tex]x = 2 cos(4t + \frac{\pi }{6})[/tex]. GIá trị của [tex]\varphi _1[/tex] là:
A.  [tex]\frac{\pi }{6}[/tex]
B. [tex]-\frac{\pi }{6}[/tex]
C.  [tex]\frac{\pi }{2}[/tex]
D. [tex]-\frac{\pi }{2}[/tex]


Ta có A1 = A2 = A : ba vecto tạo thành tam giác đếu nên x1 sớm  pha hơn x pi/3. Vậy pha ban đầu của x1 là C.  [tex]\frac{\pi }{2}[/tex]

oái ,thầy ơi [tex]\varphi _{2}>\varphi _{1}[/tex] mà thầy ,pha dao động tổng hợp là pi/6
theo em câu nj [tex]\varphi _{1}=\frac{-\pi }{6}[/tex]
 ??? ko bít có sai ko :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện, dao dộng,sóng
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:21:55 AM Ngày 28 Tháng Ba, 2013
Nhờ thầy cô giúp đỡ em 3 bài tập này với ạ:
Bài tập 1:
Cho hai dao động diều hòa cùng phương : [tex]x_1 = 2cos( 4t + \varphi _1)[/tex] (cm); [tex]x_2 = 2cos( 4t + \varphi _2)[/tex] (cm) với [tex]0 \leq \varphi _2 - \varphi _1 \leq \pi[/tex]. Biết phương trình dao động tổng hợp  [tex]x = 2 cos(4t + \frac{\pi }{6})[/tex]. GIá trị của [tex]\varphi _1[/tex] là:
A.  [tex]\frac{\pi }{6}[/tex]
B. [tex]-\frac{\pi }{6}[/tex]
C.  [tex]\frac{\pi }{2}[/tex]
D. [tex]-\frac{\pi }{2}[/tex]


Ta có A1 = A2 = A : ba vecto tạo thành tam giác đếu nên x1 sớm  pha hơn x pi/3. Vậy pha ban đầu của x1 là C.  [tex]\frac{\pi }{2}[/tex]

oái ,thầy ơi [tex]\varphi _{2}>\varphi _{1}[/tex] mà thầy ,pha dao động tổng hợp là pi/6
theo em câu nj [tex]\varphi _{1}=\frac{-\pi }{6}[/tex]
 ??? ko bít có sai ko :D

Bạn xem lại từ " oái" là gì hén. Thầy Dương lớn tuổi rồi, nhưng chắc thầy chưa nghe từ này của học sinh bao giờ..


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện, dao dộng,sóng
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 12:07:13 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2013
Nhờ thầy cô giúp đỡ em 3 bài tập này với ạ:
Bài tập 1:
Cho hai dao động diều hòa cùng phương : [tex]x_1 = 2cos( 4t + \varphi _1)[/tex] (cm); [tex]x_2 = 2cos( 4t + \varphi _2)[/tex] (cm) với [tex]0 \leq \varphi _2 - \varphi _1 \leq \pi[/tex]. Biết phương trình dao động tổng hợp  [tex]x = 2 cos(4t + \frac{\pi }{6})[/tex]. GIá trị của [tex]\varphi _1[/tex] là:
A.  [tex]\frac{\pi }{6}[/tex]
B. [tex]-\frac{\pi }{6}[/tex]
C.  [tex]\frac{\pi }{2}[/tex]
D. [tex]-\frac{\pi }{2}[/tex]

Thật sự là em vẫn chưa hình dung ra hình vẽ và cách tính [tex]\varphi _1[/tex] mong thầy chỉ rõ hơn ạ


Ta có A1 = A2 = A : ba vecto tạo thành tam giác đếu nên x1 sớm  pha hơn x pi/3. Vậy pha ban đầu của x1 là C.  [tex]\frac{\pi }{2}[/tex]