Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: hoangvihn trong 04:23:47 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14833Tiêu đề: Hóa hữu cơ cần giúp
Gửi bởi: hoangvihn trong 04:23:47 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2013
đốt hai hiđrôcacbon đồng đẳng cần 13,664l o2 đktc thu được sản phẩm,cho sản phẩm qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu đươc 4,8g kết tủa
a) xác địn đãy đồng đẳng hai hidrocacbon?
b) tìm công thứ phân tử mỗi hidrocacbon biết chúng cách nhau một đồng đẳng


Tiêu đề: Trả lời: Hóa hữu cơ cần giúp
Gửi bởi: uchiha_it@chi trong 11:20:47 PM Ngày 27 Tháng Ba, 2013
đốt hai hiđrôcacbon đồng đẳng cần 13,664l o2 đktc thu được sản phẩm,cho sản phẩm qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu đươc 4,8g kết tủa
a) xác địn đãy đồng đẳng hai hidrocacbon?
b) tìm công thứ phân tử mỗi hidrocacbon biết chúng cách nhau một đồng đẳng
[tex]n_{CO2}=n_{CaCO3}=0,048[/tex]
[tex]n_{O2}=0,61[/tex] bảo toàn oxi [tex]n_{H2O}=(n_{O2}-n_{CO2}).2=1,124[/tex] cách làm là vậy
nhưng số mol ở đây quá lêch nhau không ra chất gì
bạn xem lại đề xem