Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 12:21:20 AM Ngày 26 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14808Tiêu đề: Bài tập hóa vô cơ
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 12:21:20 AM Ngày 26 Tháng Ba, 2013
Nhờ các bạn giúp đỡ mình bài này nha
Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức. Cho 0,5mol X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu dc 43,2 gam Ag. Mặt khác cho 14,08 gam X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ thu dc hỗn hợp 2 muối của 2 axit hữu cơ đồng đẳng liên tiếp và 8,256 gam hỗn hợp 2 ancol no đơn chức mạch hở đòng đẳng liên tiếp . Công thức 2 ancol là:
A. CH3OH và C2H5OH
B. C4H9OH và C5H11OH
C. C3H7OH và C4H9OH
D. C2H5OH và C3H7OH


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hóa vô cơ
Gửi bởi: vinhbkis trong 01:05:41 AM Ngày 26 Tháng Ba, 2013
Nhờ các bạn giúp đỡ mình bài này nha
Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức. Cho 0,5mol X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu dc 43,2 gam Ag. Mặt khác cho 14,08 gam X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ thu dc hỗn hợp 2 muối của 2 axit hữu cơ đồng đẳng liên tiếp và 8,256 gam hỗn hợp 2 ancol no đơn chức mạch hở đòng đẳng liên tiếp . Công thức 2 ancol là:
A. CH3OH và C2H5OH
B. C4H9OH và C5H11OH
C. C3H7OH và C4H9OH
D. C2H5OH và C3H7OH
-Cách giải:
 + X tác dụng khử tạo Ag, suy ra CT 2 este là HCOO- và CH3COO- (đồng đẳng liên tiếp).
 + HCOO- tạo 2Ag, suy ra [tex]n_{HCOO^{-}}[/tex]= 0.2 (mol) và [tex]n_{CH_{3}COO^{-}}[/tex]= 0.3 (mol).
 + Chú ý lượng 0.5 mol X và lượng 14.08 gam X ở cả 2 phản ứng là hoàn toàn khác nhau, chỉ có thể là tỉ lệ thôi, hên sui nó mới bằng. Gọi số mol của HCOO- và CH3COO- lần lượt là x và y (mol)
Theo pứ đầu thì [tex]\frac{x}{y}=\frac{2}{3}[/tex]. Suy ra 3x - 2y =0           (1)
 + Nên để ý là HCOOX ------> XOH : x (mol)
                     CH3COOY----> YOH  y (mol)
Lấy m muối trừ khối lượng ancol = 5.824 = x (45 + X - X -17) + y (59 + Y -Y - 17) hay 28x + 42y =5.824    (2)
Từ (1) và (2), suy ra x= 0.064 và y= 0.096 (mol)
 + Đến đây thì đơn giản rồi, đáp án D (Người ta bảo CT 2 ancol là: nhưng không chắc chắn là theo thứ tự đâu nhé :D)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hóa vô cơ
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 06:43:10 AM Ngày 26 Tháng Ba, 2013
Khi bạn tìm được 2 công thức CH3COOR và HCOOR'
Giải 2 trường hợp R= R' + 14 và R'=R + 14
Hình như đáp án là D thì phải nếu nhớ không nhầm


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hóa vô cơ
Gửi bởi: uchiha_it@chi trong 11:02:45 AM Ngày 26 Tháng Ba, 2013
dễ dàng tính [tex]n_{HCOO^{-}}=0,2[/tex], [tex]n_{CH3COO^{-}}=0,3[/tex]
hỗn hợp muối HCOOK  và CH3COOK có klmol tb M=92,4
[tex]n_{ancol}=x[/tex] bảo toàn klg có 14,08+56x=8,256+92,4x----> x=0,16
klmol trung binh ancol=51,6 mà ancol lien tiếp nên chọn D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hóa vô cơ
Gửi bởi: vinhbkis trong 10:00:41 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2013
dễ dàng tính [tex]n_{HCOO^{-}}=0,2[/tex], [tex]n_{CH3COO^{-}}=0,3[/tex]
hỗn hợp muối HCOOK  và CH3COOK có klmol tb M=92,4
[tex]n_{ancol}=x[/tex] bảo toàn klg có 14,08+56x=8,256+92,4x----> x=0,16
klmol trung binh ancol=51,6 mà ancol lien tiếp nên chọn D

Cách này hay :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hóa vô cơ
Gửi bởi: huynhthoai94 trong 05:01:54 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2013
Cho 1,74 gam hỗn hợp gồm Kim loại M(nhóm 2A)và Al tác dụng hết với dd HNO3 đặc nóng ,dư sinh ra 0,1mol khí NO2 (sp khử duy nhất),Mặt khác cho 2,1gam kim loại M tác dụng hết với lượng dư dd HCl thì thể tích khí H2  thu được vượt quá 1,12 lít (đktc).Kim loại M là ? A. Mg,      B.Ba    ,   C.Ca    ,D.Be