Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bugatti trong 07:42:16 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14713Tiêu đề: Bài tập về sóng ánh sáng
Gửi bởi: bugatti trong 07:42:16 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2013
Bài 1:
 Thực hiện thí nghiệm Young, với a=0.2mm, D=1m. Khi thực hiện thí nghiệm với ánh sáng trắng có [tex]0.38 \leq \lambda \leq 0.76[/tex]. Xác định vị trí gần vân trung tâm nhất mà ở đó có sự trùng của các vân sáng.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về sóng ánh sáng
Gửi bởi: tvhung trong 08:15:14 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2013
Bài 1:
 Thực hiện thí nghiệm Young, với a=0.2mm, D=1m. Khi thực hiện thí nghiệm với ánh sáng trắng có [tex]0.38 \leq \lambda \leq 0.76[/tex]. Xác định vị trí gần vân trung tâm nhất mà ở đó có sự trùng của các vân sáng.

ánh sáng trắng có [tex]0,38 \leq \lambda \leq 0,76[/tex] tức là [tex]\lambda _{t}= 0,38[/tex] và [tex]\lambda _{d}= 0,76[/tex]. các ánh sáng còn lại nằm trong khoảng này. vì là vị trí trùng nhau gần nhất -> vị trí đó là vân sáng bậc 1 của ánh sáng đỏ ( vì [tex]\lambda _{d}=2.\lambda _{t}[/tex] ) -> x=3,8mm