Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hocsinhIU trong 08:51:43 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14695Tiêu đề: cần giúp bài sóng âm
Gửi bởi: hocsinhIU trong 08:51:43 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
khoảng cách từ A đến nguồn âm gần hơn k lần khoảng cách từ B đến nguồn âm. Biểu thức so sánh mức cường độ âm tại A là La và mức cường độ âm tại B là La = Lb + 10n (dB). tìm mối liên hệ giữa k và n


Tiêu đề: Trả lời: cần giúp bài sóng âm
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:42:59 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
La - Lb= 10n
10( lg[tex]\frac{Ia}{Io}[/tex]-[tex]\frac{Ib}{Io}[/tex] = 10n
lg[tex]\frac{Ia}{Ib}[/tex]=n
[tex]\frac{Ia}{Ib}= \frac{Rb^{2}}{Ra^{2}}=k^{2}[/tex]
lg [tex]k^{2}[/tex]= n hoặc [tex]10^{n}= k^{2}[/tex]