Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: cay da trong 08:33:00 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14694Tiêu đề: bài toán dung dịch muối cacbonat ngờ giải giùm
Gửi bởi: cay da trong 08:33:00 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
câu1: nhỏ từ từ dung dịch X chứa [tex]Na_{2}CO_{3}[/tex] 0,2M và NaHCO3 0,1 M vào 30ml dung dịch HCl 1M sau phản ứng thể tích CO2 thu được là?
câu2: cho từ từ 150ml dung dịch HCl 1M vào 500ml dung dịch X gồm [tex]Na_{2}CO_{3}[/tex] và NaHCO3 thì thu được 1,008 lít khí và dung dịch Y .cho Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 29,55 gam kết tủa .nồng độ mol của các muối trong dung dịch X làTiêu đề: Trả lời: bài toán dung dịch muối cacbonat ngờ giải giùm
Gửi bởi: uchiha_it@chi trong 09:41:37 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
Câu 1: không cho thể tích dd X. chịu thôi
Câu 2: [tex]n_{H^{+}}=0,15,n_{CO2}=0,045,n_{BaCO3}=0,15[/tex]
[tex]H^{+}+CO3^{-2}-->HCO3^{-}[/tex]
  0,105    0,105                0,105
[tex]H^{+}+HCO3^{-}--> CO2+H2O[/tex]
  0,045              0,045           <--    0,045
[tex]n_{CO3^{-2}}=0,105,n_{HCO3^{-}}=0,15+0,045-0,105=0,09[/tex]
suy ra nông đọ 0,21 va 0,18


Tiêu đề: Trả lời: bài toán dung dịch muối cacbonat nhờ giải giùm
Gửi bởi: cay da trong 10:07:26 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
ờ mình quên thể tích dung dịch X la 100ml cậu giải luôn cho mình nhé


Tiêu đề: Trả lời: bài toán dung dịch muối cacbonat nhờ giải giùm
Gửi bởi: uchiha_it@chi trong 10:17:41 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
ờ mình quên thể tích dung dịch X la 100ml cậu giải luôn cho mình nhé
[tex]n_{Na2CO3}=0,02.n_{NaHCO3}0,01.n_{HCl}=0,03[/tex]
so mol [tex]Na2CO3[/tex], NaHCO3 pứ lần lượt a,b có a:b=2:1
2 chất phản ứng đồng thời với axit nên có 2a+b=0,03
a=0,012, b=0,006---> CO2: 0,018mol
V=0,4032