Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 09:57:50 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14669Tiêu đề: Vật lí hạt nhân
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 09:57:50 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2013
Nhờ thầy cô giúp em bài tập này em làm không ra đáp án giống:
Một hạt [tex]\alpha[/tex] có động năng 2,43MeV đến đập vào hạt nhân [tex]^{14}_{7}N[/tex] đứng yên và gây ra phản ứng [tex]\alpha + ^{14}_{7}N \rightarrow ^{1}_{1}p + X[/tex]. Cho khối lượng của các hạt nhân : [tex]m_\alpha = 4,0015 u[/tex]; [tex]m_p = 1,0073u[/tex]; [tex]m_N = 13,9992u[/tex]; [tex]m_X = 16,9947u[/tex]; 931,5 MeV/[tex]c^2[/tex]. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng độ lớn vận tốc  thì động năng của p sau va chạm là ?
A. 0,068 MeV
B. 1,12 MeV
C. 6,1 MeV
D. 2,22 MeV


 


Tiêu đề: Trả lời: Vật lí hạt nhân
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:10:52 AM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
Nhờ thầy cô giúp em bài tập này em làm không ra đáp án giống:
Một hạt [tex]\alpha[/tex] có động năng 2,43MeV đến đập vào hạt nhân [tex]^{14}_{7}N[/tex] đứng yên và gây ra phản ứng [tex]\alpha + ^{14}_{7}N \rightarrow ^{1}_{1}p + X[/tex]. Cho khối lượng của các hạt nhân : [tex]m_\alpha = 4,0015 u[/tex]; [tex]m_p = 1,0073u[/tex]; [tex]m_N = 13,9992u[/tex]; [tex]m_X = 16,9947u[/tex]; 931,5 MeV/[tex]c^2[/tex]. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng độ lớn vận tốc  thì động năng của p sau va chạm là ?
A. 0,068 MeV
B. 1,12 MeV
C. 6,1 MeV
D. 2,22 MeV

Hướng dẫn :

Từ giả thiết : hai hạt sinh ra có cùng độ lớn vận tốc nên ta có :

[tex]\frac{K_{X}}{K_{p}} = \frac{m_{X}}{m_{p}} [/tex] [tex]\Rightarrow m_{p} K_{X} - m_{X} K_{p} = 0[/tex]

Mặt khác theo định luật bảo toàn năng lượng toàn phần ta có : [tex]K_{\alpha } + m_{t}c^{2} = K_{X} + K_{p} + m_{s}c^{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow K_{X} + K_{p} = ( m_{t} - m_{s} )c^{2} + K_{\alpha }[/tex]

Đến đây ta có hệ hai phương trình hai ẩn , thay số và bấm máy . Chúc em thành công !


Tiêu đề: Trả lời: Vật lí hạt nhân
Gửi bởi: tvhung trong 10:59:23 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2013
đáp án A đúng k thầy