Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hoangvihn trong 07:26:01 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14663Tiêu đề: bài tập sóng ánh sáng
Gửi bởi: hoangvihn trong 07:26:01 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2013
trong thí nghiệm I-Âng về giao thoa ánh sáng,nguồn sáng điểm nằm cách đều 2 khe I-Âng và phát ra 2 bức xạ đơn sắc [tex]\lambda 1[/tex]= 700nm,[tex]\lambda 2[/tex]= 420nm, biết khoảng vân của bức xạ [tex]\lambda 1[/tex] đo được là i1= 1,6mm. trên màn gọi M,N lần lược là 2 điểm cùng nằm 1 bên so với VSTT và cách VSTT các đoạn lần lược là 2,4mm và 12,2mm. trên đoạn MN, số vị trí trùng nhau của 2 vân tối là
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
m.n giải giúp mình nhé, cám ơn m.n trước.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng ánh sáng
Gửi bởi: ngochocly trong 08:44:50 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2013
trong thí nghiệm I-Âng về giao thoa ánh sáng,nguồn sáng điểm nằm cách đều 2 khe I-Âng và phát ra 2 bức xạ đơn sắc [tex]\lambda 1[/tex]= 700nm,[tex]\lambda 2[/tex]= 420nm, biết khoảng vân của bức xạ [tex]\lambda 1[/tex] đo được là i1= 1,6mm. trên màn gọi M,N lần lược là 2 điểm cùng nằm 1 bên so với VSTT và cách VSTT các đoạn lần lược là 2,4mm và 12,2mm. trên đoạn MN, số vị trí trùng nhau của 2 vân tối là
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
m.n giải giúp mình nhé, cám ơn m.n trước.

Mình làm thế này:
2 vân tối trùng nhau thỏa mãn:
[tex](k_{1}+1/2)\lambda _{1}=(k_{2}+1/2)\lambda _{2}[/tex]
hay
[tex]\lambda _{1}/\lambda _{2}=(k_{2}+1/2)/(k_{1}+1/2)[/tex]=700/420=2,5/1,5
=> vị trí đầu tiên 2 vân tối trùng nhau: x= 1,5.i1=1,5.1,6=2,4mm => Tại M là vị trí trùng đầu tiên
các vị trí trùng tiếp theo cách nhau một khoảng vân trùng là: i'=2,4.2=4,8mm
MN/i'= 2,04 => giữa MN có 2 vị trí trùng
Vậy trên đoạn MN có 3 vị trí trùng!
Chọn B