Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Trần Anh Tuấn trong 01:02:57 AM Ngày 14 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14530Tiêu đề: Dao động cơ học
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 01:02:57 AM Ngày 14 Tháng Ba, 2013
Nhờ các thầy cô giúp đỡ , em làm mãi không ra hic hic  :-\ :-\ :-\
Đề bài :
Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 0,1g (m) được treo vào buồng một thang máy đứng yên , gia tốc trọng trường g (m/s^2)
Kéo lệch con lắc ra khỏi VTCB góc [tex]\alpha _{0}[/tex] tại A rồi thả cho dao động không vận tốc đầu
Khi con lắc vừa qua VTCB B thì cho thang máy rơi tự do . CMR với [tex]\alpha _{0}[/tex] có độ lớn thích hợp thì khi con lắc chuyển động từ A đến C(đối xứng với A qua OB) sẽ có một vị trí mà vận tốc của con lắc đối với đất bằng 0 .
Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ học
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:56:14 AM Ngày 14 Tháng Ba, 2013
Nhờ các thầy cô giúp đỡ , em làm mãi không ra hic hic  :-\ :-\ :-\
Đề bài :
Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 0,1g (m) được treo vào buồng một thang máy đứng yên , gia tốc trọng trường g (m/s^2)
Kéo lệch con lắc ra khỏi VTCB góc [tex]\alpha _{0}[/tex] tại A rồi thả cho dao động không vận tốc đầu
Khi con lắc vừa qua VTCB B thì cho thang máy rơi tự do . CMR với [tex]\alpha _{0}[/tex] có độ lớn thích hợp thì khi con lắc chuyển động từ A đến C(đối xứng với A qua OB) sẽ có một vị trí mà vận tốc của con lắc đối với đất bằng 0 .
+ vận tốc con lắc khi qua VTCB so với thang máy: [tex]v12 = \sqrt{2gL{(1-cos(\alpha_0))}[/tex]
+ Khi đứt dây con lắc chỉ chịu tác dụng lực T đóng vai trò lực hướng tâm ==> con lắc chuyển động tròn đều với [tex]\omega = v12/L[/tex]
==> vị trí mà v của vật so với đất bằng 0 chỉ có thể diễn ra ở vị trí con lắc nằm ngang ==> lúc đó con lắc thực hiện được thời gian là [tex]t=T/4=2\pi/4\omega[/tex]
+ trong tg đó thang máy đạt vận tốc v2 so với đất : [tex]v2 = g. 2\pi/4\omega[/tex]
Để v1 bằng 0 ==> [tex]V12=V2 ==> v12 = \frac{\pi.L}{2.v12} ==> v12^2=\frac{\pi}{4g} = (1-cos(\alpha_0))[/tex]