Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 08:23:16 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14477Tiêu đề: Kim Loai
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 08:23:16 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2013
Nhờ các bạn giúp đỡ mình bài này:
 Hòa tan hoàn toàn m gam  hỗn hợp Al và Mg vào HCl dư cho 6,72 l hỗn hợp khí (đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp Al, Mg trên vào 400 ml dd gồm AgBO3 0,8M và Cu(NO3)2 0,5M , phản ứng xong thu dc số gam kết tủa là.
A 49,6 g
B 54,8 g
C. 43,52 g
D. 39,04 g


Tiêu đề: Trả lời: Kim Loai
Gửi bởi: uchiha_it@chi trong 10:29:16 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2013
Nhờ các bạn giúp đỡ mình bài này:
 Hòa tan hoàn toàn m gam  hỗn hợp Al và Mg vào HCl dư cho 6,72 l hỗn hợp khí (đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp Al, Mg trên vào 400 ml dd gồm AgBO3 0,8M và Cu(NO3)2 0,5M , phản ứng xong thu dc số gam kết tủa là.
A 49,6 g
B 54,8 g
C. 43,52 g
D. 39,04 g
[tex]n_{e}=2n_{H2}=0,6[/tex]
[tex]n_{Ag^{+}}=0,32. n_{Cu^{2+}}=0,2[/tex]
Ag+ có tính oxi hóa mạnh hơn nên hỗn hợp pứ với Ag trước
ktua gồm 0,32mol Ag và [tex]\frac{0,6-0,32}{2}=0,14[/tex] mol Cu
klg kết tủa là 0,14.64+0,32.108=43,52g
chon C