Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Trần Anh Tuấn trong 01:38:48 AM Ngày 10 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14447Tiêu đề: BÀI TẬP HOÁ VÔ CƠ
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 01:38:48 AM Ngày 10 Tháng Ba, 2013
Nhờ mọi người giúp đỡ
Bài 1 :
Cho hỗn hợp A gồm kim loại R (hoá trị I) và kim loại X (hoá trị II)
Hoà tan 3g A vào dd có chứa [tex]HNO_{3}[/tex] và [tex]H_{2}SO_{4}[/tex] thu được 2,94g hỗn hợp B gồm khí [tex]NO_{2}[/tex] và khí D , có thể tích là 1,344 lít (đktc)
1.Tính khối lượng muối khan thu được
2.Nếu tỉ lệ [tex]NO_{2}[/tex] và khí D thay đổi thì khối lượng muối khan thay đổi trong khoảng giá trị nào ?
3. Nếu cho cùng một lượng khí Clo lần lượt tác dụng hoàn toàn với kim loại R và X thì khối lượng kim loại R đã phản ứng gấp 3,375 lần khối lượng của kim loại X đã phản ứng , khối lượng muối clorua của R thu được gấp 2,126 lần khối lượng muối clorua của X đã tạo thành .Hãy tính thành phần % về khối lượng của các kim loại trong hỗn hợp A
Bài 2 :
Hoà tan 10,65g hỗn hợp A gồm một oxit kim loại kiềm và một oxit kim loại kiềm thổ bằng dung dịch HCl ta thu được dd B
Cô Cạn dd B và điện phân nóng chảy hoàn toàn hỗn hợp muối thì thu được ở anot 3,696 lít khí C (ở 27,3 độ C và 1atm) và hỗn hợp kim loại D ở catot
1. Tính khối lượng của D
2. Lấy m(g) D cho tác dụng hết với nước ta thu được dd E và V(l) khí ở đktc
Cho từ từ Al vào dd E cho tới khi ngừng thoát khí , thấy hết p(g) Al và có V1(lít) khí thoát ra ở đktc
a)So sánh V1 và V
b)Tính p theo m
3.Nếu lấy hỗn hợp kim loại D rồi luyện thêm 1,37g Ba thì thu được một hỗn hợp kim loại trong đó Ba chiếm 23,07% về số mol
Hỏi hỗn hợp đầu là oxit của các kim loại kiềm ;  thổ nào ?


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP HOÁ VÔ CƠ
Gửi bởi: Nguyễn Thuỳ Vy trong 09:57:55 AM Ngày 10 Tháng Ba, 2013
Mình không quen latex trên 4r lắm ^^, bạn thông cảm , nếu viết được kiểu cho vào giữa 2 dấu $$ thì dễ ^^!
Bài 1:
a)M (B)=49
Có M (NO2)=46
--> khí còn lại trong B là SO2

Tính được

[tex]n_{NO_2}=0,05 (mol) \\ n_{SO_2}=0,01 (mol)[/tex]

Gọi [tex]n_R=a (mol) \\ n_X=b (mol)[/tex]
[tex]2HNO_3 +1e\rightarrow NO_2+H_2O+NO_3^-[/tex]
____________0,05____0,05______________0,05
[tex]2H_2SO_4+2e \rightarrow SO_2+2H_2O+SO_4^{2-}[/tex]
___________0,02_____0,01______________0,01
[tex]R \rightarrow R^+ + 1e[/tex]
[tex]X \rightarrow X^{2+}+2e[/tex]

số mol e nhận =0,07 (mol)

khối lượng muối = [tex]m_A+m_{SO_4^{2-}}+m_{NO_3^-}=3+62.0,05+96.0,01=7,06 (g)[/tex]


b)khi tỉ lệ [tex]\frac{NO_2}{ SO_2}[/tex] thay đổi thì tỉ lệ [tex]\frac{NO_3^-}{SO_4^{2-}}[/tex] trong muối thay đổi, hỗn hợp A không đổi nên số e nhận vẫn là 0,07 mol
Bạn giả sử khí B chỉ gồm [tex]SO_2[/tex] và chỉ gồm [tex]NO_2[/tex]
Tính được 6,36< m muối < 7,24


c) viết phương trình,lập ẩn,chắc bạn tự viết được ^^Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP HOÁ VÔ CƠ
Gửi bởi: uchiha_it@chi trong 09:51:27 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2013
câu 2
1, [tex]n_{Cl}[/tex]=0,15 [tex]\Rightarrow n_{e}=0,3[/tex][tex]\Rightarrow n_{O}=0,15[/tex]
[tex]m_{D}=10,65-0,15.16=8,25[/tex]
2,phản ưng 1:[tex]2n_{HO^{-}}=n_{H_{2}}[/tex]
phản ứng 2: [tex]\frac{3}{2}n_{HO^{-}}=n_{H_{2}}[/tex]
nên V1<V
b, 8,25g D------>0,3e
    m (g)D-------->[tex]\frac{0,3m}{8,25}[/tex]e=[tex]n_{OH^{-}}[/tex]=[tex]n_{AL}[/tex]
nên [tex]p=27.\frac{0,3m}{8,25}=\frac{8,1m}{8,25}[/tex]
3, 2 trường hợp D chứa Ba và không chứa Ba


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP HOÁ VÔ CƠ
Gửi bởi: Nguyễn Thuỳ Vy trong 09:58:25 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2013
Bài 2
câu 1:gọi [tex]n_R=u ; n_X=t[/tex]


[tex]\frac12u+t=n_{O^{2-}=n_{Cl_2}=0,15 \rightarrow u+2t=0,3 (mol) [/tex]

: [tex]m_D=10,65-0,15.16=8,25 (g)[/tex]

[tex]\rightarrow \frac{m_D}{u+2t}=27,5[/tex]

câu 2, ý b, Gọi trong m gam D, [tex]n_R=a ; n_X=b \rightarrow \frac m{a+2b}=27,5 \rightarrow a+2b=m:27,5[/tex]

[tex]n_{Al}=n_R+2n_X=a+2b[/tex]

[tex]p=27(a+2b)=27m:27,5=0,98m[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP HOÁ VÔ CƠ
Gửi bởi: uchiha_it@chi trong 10:06:37 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2013
Bài 2
câu 1:gọi [tex]n_R=u ; n_X=t[/tex]


[tex]\frac12u+t=n_{O^{2-}=n_{Cl_2}=0,15 \rightarrow u+2t=0,3 (mol) [/tex]

: [tex]m_D=10,65-0,15.16=8,25 (g)[/tex]

[tex]\rightarrow \frac{m_D}{u+2t}=27,5[/tex]

câu 2, ý b, Gọi trong m gam D, [tex]n_R=a ; n_X=b \rightarrow \frac m{a+2b}=27,5 \rightarrow a+2b=m:27,5[/tex]

[tex]n_{Al}=n_R+2n_X=a+2b[/tex]

[tex]p=27(a+2b)=27m:27,5=0,98m[/tex]
sai rồi bạn à KLmol trung bình [tex]D=\frac{8,25}{u+t}[/tex] chứ không phải [tex]\frac{8,25}{u+2t}[/tex]
nên không tính được KLmol trung bình


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP HOÁ VÔ CƠ
Gửi bởi: Nguyễn Thuỳ Vy trong 10:11:30 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2013

sai rồi bạn à KLmol trung bình [tex]D=\frac{8,25}{u+t}[/tex] chứ không phải [tex]\frac{8,25}{u+2t}[/tex]
nên không tính được KLmol trung bình


Mình đâu tính khối lượng mol trung bình đâu ;))


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP HOÁ VÔ CƠ
Gửi bởi: uchiha_it@chi trong 10:14:35 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2013

sai rồi bạn à KLmol trung bình [tex]D=\frac{8,25}{u+t}[/tex] chứ không phải [tex]\frac{8,25}{u+2t}[/tex]
nên không tính được KLmol trung bình


Mình đâu tính khối lượng mol trung bình đâu ;))
à ừ nhìn nhầm đáp án như nhau  :.))