Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: cay da trong 06:14:34 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14436Tiêu đề: bài hoá hữ cơ và kim loại nhờ mọi người giải giùm?
Gửi bởi: cay da trong 06:14:34 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2013
câu 1:hợp chất X được tạo ra từ ancol(chỉ chứa một nguyên tử cacbon )đơn chức và amino axit (chỉ chứa một chức axit và một chức amin )X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất .để đốt cháy hoàn toàn 0,89 gam X cần 1,2 gam oxi tạo ra 1,32 gam CO2 và 0,63 gam H2O .khi cho 0,89 gam X tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn thì lượng chất rắn khan thu được là
câu 2 cho m gam Fe vào dung dịch AgNO3 được hỗn hợp X gồm 2 kim loại chia X thành 2 phần không bằng nhau
phần ít (m1 gam) tác dụng với HCl dư thu được 0,1 mol H2
phần nhiều (m2 gam) cho tác dụng với HNO3 loãng dư được 0,4 mol NO biết m2-m1 =32,8 gam m bằng


Tiêu đề: Trả lời: bài hoá hữ cơ và kim loại nhờ mọi người giải giùm?
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 06:25:13 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2013
Câu 2
Vì sản phẩm là 2 kim loại nên Fe dư
2 kim loại là Fe và Ag
Tỉ lệ giữa 2 phần là 1:a (a>1)
Phần ít, [tex]n_{Fe}=n_{H_2}=0.1 mol[/tex], số mol Ag là x
Nên trong phần nhiều, số mol Fe là [tex]0,1a[/tex] mol, số mol Ag là ax
Có pt [tex]\begin{cases} 0.3a+ax=0,4.3=1,2 \\ 0,1(a-1).56+x(a-1).108=32,8 \end{cases}[/tex]
Giải hệ là ra
Có vẻ hơi dài ^^


Tiêu đề: Trả lời: bài hoá hữ cơ và kim loại nhờ mọi người giải giùm?
Gửi bởi: uchiha_it@chi trong 06:43:24 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2013
câu 2:
nếu ngại giải hệ có thể làm [tex]n_{Fe}=0,1[/tex]
phần 2 [tex]n_{Fe}=x,n_{Ag}=y[/tex] có 3x+y=0,12
số mol thường đẹp chọn x,y sao cho tỉ lệ 2 phan bằng nhau thấy ngay x=0,3 y=0,3 tỉ lệ 2 phần la 3( đẹp  :D)
2 phần hơn nhau 0,2 mol m2-m1=0,2(56+108)=32,8(hợp lý)
tổng 2 phần [tex]n_{Fe}=0,4,n_{Ag}=0,4[/tex]
m=0,6.56=33,6g :D