Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: cay da trong 03:45:32 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14416Tiêu đề: giúp mình câu kim loại
Gửi bởi: cay da trong 03:45:32 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2013
chia 22,98 gam hỗn hợp X gồm Mg,Zn Al làm hai phần bằng nhau
phần 1 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 6,72 lit khí duy nhất
phần 2 tác dụng với HNO3 để thu được dung dịch Y và 2,24 lít khí NO duy nhất khối lượng muối trong Y là


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình câu kim loại
Gửi bởi: uchiha_it@chi trong 05:32:12 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2013
chia 22,98 gam hỗn hợp X gồm Mg,Zn Al làm hai phần bằng nhau
phần 1 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 6,72 lit khí duy nhất
phần 2 tác dụng với HNO3 để thu được dung dịch Y và 2,24 lít khí NO duy nhất khối lượng muối trong Y là
[tex]n_{e}[/tex](cho)=2[tex]n_{H2}[/tex]=0.6e
[tex]n_{NO}[/tex]=0,1
N[tex]N^{+5}+3e\rightarrow N^{+2}[/tex]
                  0.3[tex]\leftarrow[/tex]0,1       0,3<0,6 nên tạo [tex]NH4^{+}[/tex]
[tex]N^{5+}+8e\rightarrow N^{3-}[/tex]
                 0,3[tex]\rightarrow[/tex]0,0375
[tex]m=11,49+0,6.62+0,0375.80=51,69[/tex]