Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 04:03:10 AM Ngày 08 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14410Tiêu đề: Bài tập về Hydrocacbon
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 04:03:10 AM Ngày 08 Tháng Ba, 2013
Nhờ tổ Hóa giúp mình bài tập này:
Nung nóng hỗn hợp A gồm propilen và H2 ( Ni,to), sau một thời gian thu được hỗn hợp B có tỉ khối so với He là 4,6. Dẫn B qua dd Br2 dư thấy có 8g Br2 phản ứng. MẶt khác, đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp B rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình nước vôi trong dư thấy khối lượng dung dịch trong bình giảm 7,8 gam so với dung dịch ban đầu. tính hiệu suất phản ứng xảy ra khi lung hỗn hợp A?
A 44,5%        B 50%          C 80%           D 75%


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về Hydrocacbon
Gửi bởi: uchiha_it@chi trong 12:27:56 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2013
Nhờ tổ Hóa giúp mình bài tập này:
Nung nóng hỗn hợp A gồm propilen và H2 ( Ni,to), sau một thời gian thu được hỗn hợp B có tỉ khối so với He là 4,6. Dẫn B qua dd Br2 dư thấy có 8g Br2 phản ứng. MẶt khác, đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp B rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình nước vôi trong dư thấy khối lượng dung dịch trong bình giảm 7,8 gam so với dung dịch ban đầu. tính hiệu suất phản ứng xảy ra khi lung hỗn hợp A?
A 44,5%        B 50%          C 80%           D 75%
gọi [tex]n_{C_{3}H_{6}}=x, n_{H_{2}}=y[/tex]. [tex]n_{C_{3}H_{6}dư}=n_{Br_{2}}=0,05[/tex]
[tex]n_{B}=0,05+(x-0,05)+y-(x-0,05)=y+0,05[/tex]
bảo toàn kl có [tex]42x+2y=18,4(y+0,05)\Rightarrow 42x-16,4y=0,92 (1)[/tex]
đốt hh B có [tex]n_{CO_{2}}=3x, n_{H_{2}O}=3x+y[/tex]
có [tex]3x44+(3x+y)18+7,8=100.3x\Leftrightarrow 114x-18y=7,8 (2)[/tex]
từ 1,2 suy ra x=0,1 y=0,2
H%=[tex]\frac{0,05}{0,1}.100[/tex]%=50% chọn BTiêu đề: Trả lời: Bài tập về Hydrocacbon
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 07:15:31 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2013
Nhờ tổ Hóa giúp mình bài tập này:
Nung nóng hỗn hợp A gồm propilen và H2 ( Ni,to), sau một thời gian thu được hỗn hợp B có tỉ khối so với He là 4,6. Dẫn B qua dd Br2 dư thấy có 8g Br2 phản ứng. MẶt khác, đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp B rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình nước vôi trong dư thấy khối lượng dung dịch trong bình giảm 7,8 gam so với dung dịch ban đầu. tính hiệu suất phản ứng xảy ra khi lung hỗn hợp A?
A 44,5%        B 50%          C 80%           D 75%
gọi [tex]n_{C_{3}H_{6}}=x, n_{H_{2}}=y[/tex]. [tex]n_{C_{3}H_{6}dư}=n_{Br_{2}}=0,05[/tex]
[tex]n_{B}=0,05+(x-0,05)+y-(x-0,05)=y+0,05[/tex]
bảo toàn kl có [tex]42x+2y=18,4(y+0,05)\Rightarrow 42x-16,4y=0,92 (1)[/tex]
đốt hh B có [tex]n_{CO_{2}}=3x, n_{H_{2}O}=3x+y[/tex]
có [tex]3x44+(3x+y)18+7,8=100.3x\Leftrightarrow 114x-18y=7,8 (2)[/tex]
từ 1,2 suy ra x=0,1 y=0,2
H%=[tex]\frac{0,05}{0,1}.100[/tex]%=50% chọn B
Ẹc. kkkkk
 Mình bị nhầm propilen thành C3H4 .