Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tramanhnguyen794 trong 11:19:20 AM Ngày 24 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14210Tiêu đề: Bài tập Sóng Cơ 12
Gửi bởi: tramanhnguyen794 trong 11:19:20 AM Ngày 24 Tháng Hai, 2013
Nhờ mn giúp em 2 bài này

1.Tại hai điểm S1 và S2 trên mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = a.cos(40πt) (a không đổi, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 80cm/s. M là một điểm trên mặt chất lỏng, các phần tử ở đó đứng yên. Giữa M và trung trực của S1S2 còn có hai đường hyperbol – quỹ tích những điểm đứng yên. Giá trị tối thiểu của khoảng cách giữa S1 và S2 bằng
A. 10cm.   B. 5,0cm.   C. 12cm.   D. 6,0cm

2. Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây với chu kỳ T, biên độ A. Ở thời điểm to, ly độ của các phần tử tại B và C tương ứng là – 12mm và + 12mm ; các phần tử tại trung điểm D của BC đang ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm t1, ly độ của các phần tử tại B và C cùng là + 5,0mm thì phần tử ở D cách vị trí cân bằng của nó
A. 7,0mm.   B. 8,5mm.   C. 17mm.   D. 13mm


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Sóng Cơ 12
Gửi bởi: vinhbkis trong 11:49:14 AM Ngày 24 Tháng Hai, 2013
Nhờ mn giúp em 2 bài này

1.Tại hai điểm S1 và S2 trên mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = a.cos(40πt) (a không đổi, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 80cm/s. M là một điểm trên mặt chất lỏng, các phần tử ở đó đứng yên. Giữa M và trung trực của S1S2 còn có hai đường hyperbol – quỹ tích những điểm đứng yên. Giá trị tối thiểu của khoảng cách giữa S1 và S2 bằng
A. 10cm.   B. 5,0cm.   C. 12cm.   D. 6,0cm

[tex]\lambda = 4 (cm)[/tex]
Vì 2 nguồn cũng pha nên số điểm đứng yên sẽ là số chẵn, vậy nên có ít nhất 3*2 = 6 (điểm) đứng yên.
Áp dụng [tex]-\frac{S1S2}{\lambda }-\frac{1}{2} \prec k \prec \frac{S1S2}{\lambda }- \frac{1}{2}[/tex] thì chỉ thấy có giá trị S1S2 = 12 (cm) thỏa có >= 6 cực tiểu (giá trị tối thiểu thỏa khi có 6 cực tiểu). Chọn C


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Sóng Cơ 12
Gửi bởi: tramanhnguyen794 trong 03:28:26 PM Ngày 24 Tháng Hai, 2013
bài 1 đa 10cm


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Sóng Cơ 12
Gửi bởi: tramanhnguyen794 trong 08:39:32 PM Ngày 24 Tháng Hai, 2013
e còn mấy bài này chưa biết cách giải nhờ mn giúp hộ

3. Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất. Biết rằng sau những khoảng thời gian ngắn nhất bằng nhau liên tiếp cách nhau 0,2s điểm B luôn cách VTCB √2cm. Tốc độ dao động cực đại của một phần tử M cách A 16cm là? (đa 13,6cm/s)

4.  Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là điểm thuộc AB sao cho AB=4BC. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là?(đa T/8)