Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: cay da trong 03:57:43 PM Ngày 01 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13855Tiêu đề: bài hóa về kim loại nhôm mong các bạn bạn giúp
Gửi bởi: cay da trong 03:57:43 PM Ngày 01 Tháng Hai, 2013
câu 1 cho x mol HCl vào 100gam dung dịch NaOH 4% và [tex]NaAl(OH)_{4}[/tex] 5,9 % giá trị lớn nhất của x để thu được dung dịch NaCL 8,48% là
câu 2:điện phân 500ml dung dịch hỗn hợp gồm NaCl 0,1M và AlCl3 0,3 M trong điều kiện có màng ngăn điện cực trơ tới khi anoot xuất hiện hai khí thì ngừng điện phân sau điện phân lọc lấy kết tủa rồi nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn giá trị của m là?


Tiêu đề: Trả lời: bài hóa về kim loại nhôm mong các bạn bạn giúp
Gửi bởi: superburglar trong 10:22:58 PM Ngày 01 Tháng Hai, 2013
câu 1 cho x mol HCl vào 100gam dung dịch NaOH 4% và Na[Al{OH)4] 5,9 % giá trị lớn nhất của x để thu được dung dịch NaCL 8,48% là
câu 2:điện phân 500ml dung dịch hỗn hợp gồm NaCl 0,1M và AlCl3 0,3 M trong điều kiện có màng ngăn điện cực trơ tới khi anoot xuất hiện hai khí thì ngừng điện phân sau điện phân lọc lấy kết tủa rồi nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn giá trị của m là?
bài 1.HCl phản ứng với NaOH trước.để HCl max thì HCl phản ứng tạo kết tủa sau đó hòa tan kết tủa.ta có phương tình sau
[tex]\frac{m_{NaCl}}{m_{dd}}=\frac{0,15.58,5}{100+36,5x-(0,2-(x-0,1)).78/3}=0,0848\Rightarrow x=0,18[/tex]
bài 2.vì Al không bị điện phân nên khi anot vùa có khí thoát ra tức nước bắt đầu bị điện phân.có [tex]n_{e}=n_{Cl^{-}}=0,5 mol[/tex]
ở catot nước bị điện phân nên [tex]n_{OH^{-}}=n_{e}=3n_{Al}\Rightarrow n_{Al_{2}O_{3}}=1/2n_{Al}\Rightarrow m_{Al_{2}O_{3}}=8,5g[/tex]