Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: rukabi hoc ly trong 10:55:06 AM Ngày 01 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13850Tiêu đề: con lắc lò xo khó
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 10:55:06 AM Ngày 01 Tháng Hai, 2013
Câu 1: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật treo có khối lượng 500g. Kéo vật xuống dưới vị trí cân
bằng 3cm rồi truyền cho nó vận tốc 40cm/s thì khi vật treo đạt độ cao cực đại, lò xo giãn 5cm. Lấy gia tốc
trọng trường g = 10m/s2. Vận tốc cực đại của vật treo bằng
A. 50cm/s B. 60cm/s C. 80cm/s D. 100cm/s
Câu 2: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nặng m = 1kg , dao động điều hoà theo phương ngang với vận
tốc cực đại là 0,8căn 2(cm/s)
s
. Khi vật qua vị trí 4 căn 2cm thì động năng bằng thế năng của nó. Chọn đáp án
sai trong các đáp án sau:
A. Lực đàn hồi cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động là 0.
B. Năng lượng dao động của con lắc là 64.10-3mJ.
C. Lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động là 16.10-4N.
D. Trong một chu kỳ, thời gian gia tốc có độ lớn lớn hơn 0,08 cm/s2 là 10 pi căn 2 chia 3 s
 Mong anh chị thầy cô giuf em bài này với ạ
 


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo khó
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 07:28:01 PM Ngày 01 Tháng Hai, 2013
Câu 1: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật treo có khối lượng 500g. Kéo vật xuống dưới vị trí cân
bằng 3cm rồi truyền cho nó vận tốc 40cm/s thì khi vật treo đạt độ cao cực đại, lò xo giãn 5cm. Lấy gia tốc
trọng trường g = 10m/s2. Vận tốc cực đại của vật treo bằng
A. 50cm/s B. 60cm/s C. 80cm/s D. 100cm/s
Đề nên nói rõ truyền cho vật vận tốc theo phương thẳng đứng!
Ta có: [tex]\Delta l-\Delta l'=A\Leftrightarrow \Delta l-0,05=A\rightarrow \frac{g}{\omega ^{2}}-0,05=\sqrt{0,03^{2}+\frac{0,4^{2}}{\omega ^{2}}} \rightarrow \omega =10rad/s[/tex]
Suy ra A = 5cm
vmax= 50cm/s


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo khó
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 07:40:21 PM Ngày 01 Tháng Hai, 2013
Câu 2: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nặng m = 1kg , dao động điều hoà theo phương ngang với vận
tốc cực đại là 0,8căn 2(cm/s)
. Khi vật qua vị trí 4 căn 2cm thì động năng bằng thế năng của nó. Chọn đáp án
sai trong các đáp án sau:
A. Lực đàn hồi cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động là 0.
B. Năng lượng dao động của con lắc là 64.10-3mJ.
C. Lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động là 16.10-4N.
D. Trong một chu kỳ, thời gian gia tốc có độ lớn lớn hơn 0,08 cm/s2 là 10 pi căn 2 chia 3 s
[/quote]
Vmax= [tex]A/\sqrt{2}=4\sqrt{2}\rightarrow 0,8\sqrt{2}=\omega A\rightarrow A=8cm[/tex]
Câu D sai: vì thời gian này bằng [tex]20\pi \sqrt{2}/3s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo khó
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 11:31:11 PM Ngày 01 Tháng Hai, 2013
Câu 21: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m, một đầu cố định, một
đầu gắn vật nặng khối lượng m = 1 kg. Ban đầu kéo vật khỏi vị trí cân bằng 10 cm rồi buông nhẹ cho dao
động. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,01. Coi biên độ của vật giảm đều trong từng chu kỳ,
lấy g = 10 m/s2. Kết luận nào sau đây là sai:
A. Quãng được vật đi được đến khi vật dừng hẳn là 5m
B. Vị trí vật có tốc độ cực đại lần đầu tiên kể từ khi buông vật cách vị trí cân bằng một khoảng 0,1cm
C. Thời gian vật dao động đến khi dừng hẳn là 5pigiây
D. Sau chu kỳ đầu tiên, biên độ giảm 0,4%


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo khó
Gửi bởi: superburglar trong 11:57:09 PM Ngày 01 Tháng Hai, 2013
Câu 21: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m, một đầu cố định, một
đầu gắn vật nặng khối lượng m = 1 kg. Ban đầu kéo vật khỏi vị trí cân bằng 10 cm rồi buông nhẹ cho dao
động. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,01. Coi biên độ của vật giảm đều trong từng chu kỳ,
lấy g = 10 m/s2. Kết luận nào sau đây là sai:
A. Quãng được vật đi được đến khi vật dừng hẳn là 5m
B. Vị trí vật có tốc độ cực đại lần đầu tiên kể từ khi buông vật cách vị trí cân bằng một khoảng 0,1cm
C. Thời gian vật dao động đến khi dừng hẳn là 5pigiây
D. Sau chu kỳ đầu tiên, biên độ giảm 0,4%
biên độ giảm trong một chu kì là [tex]\Delta A=4\mu mg/k=0,4[/tex]cm==>biên độ giảm 4%.chọn D


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo khó
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 11:58:02 PM Ngày 01 Tháng Hai, 2013
Câu 24: Một con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/ s2 với phương
trình của li độ dài s = 2,0cos 7t cm , t tính bằng s. Khi con lắc qua vị trí cân bằng thì tỉ số giữa lực căng
dây và trọng lượng bằng
A. 1,01 B. 0,95 C. 1,08 D. 1,05


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo khó
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 12:02:59 AM Ngày 02 Tháng Hai, 2013
Câu 21: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m, một đầu cố định, một
đầu gắn vật nặng khối lượng m = 1 kg. Ban đầu kéo vật khỏi vị trí cân bằng 10 cm rồi buông nhẹ cho dao
động. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,01. Coi biên độ của vật giảm đều trong từng chu kỳ,
lấy g = 10 m/s2. Kết luận nào sau đây là sai:
A. Quãng được vật đi được đến khi vật dừng hẳn là 5m
B. Vị trí vật có tốc độ cực đại lần đầu tiên kể từ khi buông vật cách vị trí cân bằng một khoảng 0,1cm
C. Thời gian vật dao động đến khi dừng hẳn là 5pigiây
D. Sau chu kỳ đầu tiên, biên độ giảm 0,4%
biên độ giảm trong một chu kì là [tex]\Delta A=4\mu mg/k=0,4[/tex]cm==>biên độ giảm 4%.chọn D

câu sai mà bạn


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo khó
Gửi bởi: superburglar trong 12:04:08 AM Ngày 02 Tháng Hai, 2013
Câu 24: Một con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/ s2 với phương
trình của li độ dài s = 2,0cos 7t cm , t tính bằng s. Khi con lắc qua vị trí cân bằng thì tỉ số giữa lực căng
dây và trọng lượng bằng
A. 1,01 B. 0,95 C. 1,08 D. 1,05
[tex]\frac{T}{P}=\frac{mg(3-2cos\alpha _{0})}{mg}=3-2cos\alpha _{0}[/tex]
thay số chọn đáp án


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo khó
Gửi bởi: superburglar trong 12:09:12 AM Ngày 02 Tháng Hai, 2013
Câu 21: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m, một đầu cố định, một
đầu gắn vật nặng khối lượng m = 1 kg. Ban đầu kéo vật khỏi vị trí cân bằng 10 cm rồi buông nhẹ cho dao
động. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,01. Coi biên độ của vật giảm đều trong từng chu kỳ,
lấy g = 10 m/s2. Kết luận nào sau đây là sai:
A. Quãng được vật đi được đến khi vật dừng hẳn là 5m
B. Vị trí vật có tốc độ cực đại lần đầu tiên kể từ khi buông vật cách vị trí cân bằng một khoảng 0,1cm
C. Thời gian vật dao động đến khi dừng hẳn là 5pigiây
D. Sau chu kỳ đầu tiên, biên độ giảm 0,4%
biên độ giảm trong một chu kì là [tex]\Delta A=4\mu mg/k=0,4[/tex]cm==>biên độ giảm 4%.chọn D

câu sai mà bạn
thì câu D sai mà.giảm 4%chứ có phải giảm 0,4% đâu


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo khó
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 12:20:31 AM Ngày 02 Tháng Hai, 2013
Câu 24: Một con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/ s2 với phương
trình của li độ dài s = 2,0cos 7t cm , t tính bằng s. Khi con lắc qua vị trí cân bằng thì tỉ số giữa lực căng
dây và trọng lượng bằng
A. 1,01 B. 0,95 C. 1,08 D. 1,05
[tex]\frac{T}{P}=\frac{mg(3-2cos\alpha _{0})}{mg}=3-2cos\alpha _{0}[/tex]
thay số chọn đáp án
bạn giải ra luân được ko


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo khó
Gửi bởi: superburglar trong 12:29:31 AM Ngày 02 Tháng Hai, 2013
Câu 24: Một con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/ s2 với phương
trình của li độ dài s = 2,0cos 7t cm , t tính bằng s. Khi con lắc qua vị trí cân bằng thì tỉ số giữa lực căng
dây và trọng lượng bằng
A. 1,01 B. 0,95 C. 1,08 D. 1,05
[tex]\frac{T}{P}=\frac{mg(3-2cos\alpha _{0})}{mg}=3-2cos\alpha _{0}[/tex]
thay số chọn đáp án
bạn giải ra luân được ko
[tex]\omega =\sqrt{\frac{g}{l}}\Rightarrow l=20cm[/tex]
[tex]sin\alpha _{0}=\frac{S_{0}}{l}\Rightarrow \alpha _{0}\Rightarrow cos\alpha _{0}[/tex]
[tex]\Rightarrow \frac{T}{P}=1,01[/tex] phần trên bạn tự thay số.