Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lưu Hoàng Thông trong 09:41:34 PM Ngày 31 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13843Tiêu đề: Sóng ánh sáng khó
Gửi bởi: Lưu Hoàng Thông trong 09:41:34 PM Ngày 31 Tháng Một, 2013
trong thí nghiệm Iang trên 1 đoạn bất kì ta đếm được 12 vân sáng khi bước sóng là 600nm. Dùng ánh sáng có bước sóng 400nm thì vân quan sát được trên đoạn đó là bao nhiêu
Ở bài này nếu là trường giao thoa thì có lẽ là rất dễ. Nhưng ở đây là 1 đoạn bất kì em ko biết có dùng được CT
k2/k1=landa1/landa2 không. Và nếu dùng em cũng ko biết chứng minh thế nào.
Bởi đây là đoạn bất kì nên em muốn hỏi cách chứng minh thế nào bởi đoạn bất kì nó ko có tính đối xứng
VD: cho i=3mm . Trên 1 đoạn bất kì d=14mm . Ta ko thể tính được số vân sáng trên đoạn đó nếu ko xác định vị trí


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng khó
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:20:22 PM Ngày 31 Tháng Một, 2013
trong thí nghiệm Iang trên 1 đoạn bất kì ta đếm được 12 vân sáng khi bước sóng là 600nm. Dùng ánh sáng có bước sóng 400nm thì vân quan sát được trên đoạn đó là bao nhiêu
Ở bài này nếu là trường giao thoa thì có lẽ là rất dễ. Nhưng ở đây là 1 đoạn bất kì em ko biết có dùng được CT
k2/k1=landa1/landa2 không. Và nếu dùng em cũng ko biết chứng minh thế nào.
Bởi đây là đoạn bất kì nên em muốn hỏi cách chứng minh thế nào bởi đoạn bất kì nó ko có tính đối xứng
VD: cho i=3mm . Trên 1 đoạn bất kì d=14mm . Ta ko thể tính được số vân sáng trên đoạn đó nếu ko xác định vị trí
Đề ra thế này thì có nhiều đáp án lắm. Em đưa các đáp án mà đề cho xem nào?


Tiêu đề: Sóng ánh sáng khó
Gửi bởi: Lưu Hoàng Thông trong 11:01:07 PM Ngày 31 Tháng Một, 2013
trong thí nghiệm Iang trên 1 đoạn bất kì ta đếm được 12 vân sáng khi bước sóng là 600nm. Dùng ánh sáng có bước sóng 400nm thì vân quan sát được trên đoạn đó là bao nhiêu
Ở bài này nếu là trường giao thoa thì có lẽ là rất dễ. Nhưng ở đây là 1 đoạn bất kì em ko biết có dùng được CT
k2/k1=landa1/landa2 không. Và nếu dùng em cũng ko biết chứng minh thế nào.
Bởi đây là đoạn bất kì nên em muốn hỏi cách chứng minh thế nào bởi đoạn bất kì nó ko có tính đối xứng
VD: cho i=3mm . Trên 1 đoạn bất kì d=14mm . Ta ko thể tính được số vân sáng trên đoạn đó nếu ko xác định vị trí
A.12    B.18    C.24       D.30
topic trước em bị locked do sơ ý em xin lỗi và sẽ rút kinh nghiệm. Em nhờ thầy cô , em cám ơn nhiều


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:41:56 AM Ngày 01 Tháng Hai, 2013
trong thí nghiệm Iang trên 1 đoạn bất kì ta đếm được 12 vân sáng khi bước sóng là 600nm. Dùng ánh sáng có bước sóng 400nm thì vân quan sát được trên đoạn đó là bao nhiêu
Ở bài này nếu là trường giao thoa thì có lẽ là rất dễ. Nhưng ở đây là 1 đoạn bất kì em ko biết có dùng được CT
k2/k1=landa1/landa2 không. Và nếu dùng em cũng ko biết chứng minh thế nào.
Bởi đây là đoạn bất kì nên em muốn hỏi cách chứng minh thế nào bởi đoạn bất kì nó ko có tính đối xứng
VD: cho i=3mm . Trên 1 đoạn bất kì d=14mm . Ta ko thể tính được số vân sáng trên đoạn đó nếu ko xác định vị trí
A.12    B.18    C.24       D.30
topic trước em bị locked do sơ ý em xin lỗi và sẽ rút kinh nghiệm. Em nhờ thầy cô , em cám ơn nhiều

Trên đoạn MN đang xét khi dùng ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda[/tex] ta có :

  [tex]x_{M} = k\frac{\lambda D}{a}[/tex]  ;  [tex]x_{N} = (k+11)\frac{\lambda D}{a}[/tex]

Vậy khi dùng ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda'[/tex] ta có :[tex]x_{M} \leq m\frac{\lambda' D}{a}\leq x_{N}[/tex]

Từ đó suy ra : [tex]k\lambda \leq m\lambda '\leq (k+11) \lambda[/tex]

[tex]=> \frac{3}{2}k \leq m \leq 3\frac{k+11}{2} = \frac{3}{2}k + 16,5[/tex]

Dù k chẵn hay lẻ m  cũng nhận 16 giá trị nguyên. Vậy ta có 17 vân sáng

 

Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:29:59 AM Ngày 01 Tháng Hai, 2013
trong thí nghiệm Iang trên 1 đoạn bất kì ta đếm được 12 vân sáng khi bước sóng là 600nm. Dùng ánh sáng có bước sóng 400nm thì vân quan sát được trên đoạn đó là bao nhiêu

Bài trên nên có thêm ĐK 2 đầu L trong TH số 1 là KQ vân sáng, chứ không thì nhiều nghiệm lắm.
ĐK vân trùng k1/k2=lambda2/lambda1=2/3
Th1: 2 đầu là vs
==> xét đầu dưới ứng với k1=0 và đầu trên ứng với k1=11
==> khi thay bức xạ thì đầu dưới k2=0  và đầu trên k2= 16,5 ==> có 17 vân sáng
Th2: 2 đầu là v Tối
==> xét đầu dưới ứng với k1=0,5 và đầu trên ứng với k1=12,5
==> khi thay bức xạ thì đầu dưới k2=0,75  và đầu trên k2= 18,75 ==> có 18 vân sáng
(lúc đầu tính sai, nên tính lại)


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:24:07 PM Ngày 01 Tháng Hai, 2013
Giải lại bài toán một cách chi tiết hơn : Gọi MN là đoạn đang xét .
Trên đoạn này tọa độ vân sáng của [tex]\lambda[/tex] gần M nhất là : [tex]x = k\frac{\lambda D}{a}[/tex]
; tọa độ vân sáng của [tex]\lambda[/tex] gần N nhất là [tex]x = (k+11)\frac{\lambda D}{a}[/tex]

Từ giả thiết ta có ba trường hợp có thể xảy ra :
+ Trường hợp 1 : Tại M và N là các vân sáng của [tex]\lambda[/tex].
Trường hợp này như đã giải ta có 17 vân sáng của [tex]\lambda'[/tex]

+ Trường hợp 2 : vân sáng của [tex]\lambda[/tex] chỉ tồn tại ở một trong hai biên của đoạn đang xét :
* Giả sử tại M có vân sáng của [tex]\lambda[/tex] ta có :  [tex]x_{M} = k\frac{\lambda D}{a} \leq m\frac{\lambda' D}{a} < (k+12)\frac{\lambda D}{a}[/tex]

[tex]k\lambda \leq m\lambda' < ( k+12)\lambda[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{3}{2}k \leq m < \frac{3}{2}( k+12)= \frac{3}{2}k + 18[/tex]
Dù k chẵn hay lẻ ta đều có 18 vân sáng của [tex]\lambda'[/tex]

* * Giả sử tại N có vân sáng của [tex]\lambda[/tex] ta có : [tex](k-1)\frac{\lambda D}{a} < m \frac{\lambda' D}{a} \leq (k+11)\frac{\lambda D}{a}[/tex]

[tex](k-1)\lambda < m \lambda' \leq (k+11)\lambda[/tex]

[tex]\frac{3}{2}(k-1) < m \leq \frac{3}{2}((k-1)+12)[/tex]

Dù ( k - 1) chẵn hay lẻ ta đều có 18 vân sáng của [tex]\lambda'[/tex]
+ Trường hợp 3 : Tại m và N đều không có vân sáng của [tex]\lambda[/tex]

[tex](k-1)\frac{\lambda D}{a} < m\frac{\lambda' D}{a} < (k+12)\frac{\lambda D}{a}[/tex]

[tex](k-1)\lambda < m\lambda ' < (k+12)\lambda[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{3}{2}(k-1)< m < \frac{3}{2}(k - 1 + 13)= \frac{3}{2}(k-1)+ 19,5[/tex]

Dù k-1 chẵn hay lẻ ta đều có 19 vân sáng của [tex]\lambda'[/tex]

Các kết quả của trường hợp 2 và 3 là không chắc chắn !

Vậy nếu tại M và N không là các vân sáng của [tex]\lambda[/tex] thì không thể giải chính xác bài toán [/b]Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng khó
Gửi bởi: Lưu Hoàng Thông trong 08:07:25 PM Ngày 02 Tháng Hai, 2013
Em muốn hỏi là ở trường hợp 2 vân sáng ở MN ta có 3k/2  =< m =< 3k/2 + 16,5 .  nếu thay k = 0 - >     0=<m=<16,5  -> phải có 18 vân sáng sao kết quả là 17 ạ. Em nhầm ở đâu ạ ?  m là số khoảng vân mà


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Sóng ánh sáng khó
Gửi bởi: Lưu Hoàng Thông trong 08:13:12 PM Ngày 02 Tháng Hai, 2013
trong thí nghiệm Iang trên 1 đoạn bất kì ta đếm được 12 vân sáng khi bước sóng là 600nm. Dùng ánh sáng có bước sóng 400nm thì vân quan sát được trên đoạn đó là bao nhiêu

Bài trên nên có thêm ĐK 2 đầu L trong TH số 1 là KQ vân sáng, chứ không thì nhiều nghiệm lắm.
ĐK vân trùng k1/k2=lambda2/lambda1=2/3
Th1: 2 đầu là vs
==> xét đầu dưới ứng với k1=0 và đầu trên ứng với k1=11
==> khi thay bức xạ thì đầu dưới k2=0  và đầu trên k2= 16,5 ==> có 17 vân sáng
Th2: 2 đầu là v Tối
==> xét đầu dưới ứng với k1=0,5 và đầu trên ứng với k1=12,5
==> khi thay bức xạ thì đầu dưới k2=0,75  và đầu trên k2= 18,75 ==> có 18 vân sáng

(lúc đầu tính sai, nên tính lại)

12 vân sáng thì (k+11)landa  thì phải là k2= 17,25 . Thầy xem lại cho em với


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:25:56 AM Ngày 03 Tháng Hai, 2013
Em muốn hỏi là ở trường hợp 2 vân sáng ở MN ta có 3k/2  =< m =< 3k/2 + 16,5 .  nếu thay k = 0 - >     0=<m=<16,5  -> phải có 18 vân sáng sao kết quả là 17 ạ. Em nhầm ở đâu ạ ?  m là số khoảng vân mà
m={0,..,16} em đếm thử xem có bao nhiêu giá trị nguyên (nhầm ở chỗ đếm số thôi)


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Sóng ánh sáng khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:31:13 AM Ngày 03 Tháng Hai, 2013
12 vân sáng thì (k+11)landa  thì phải là k2= 17,25 . Thầy xem lại cho em với
+ 12 vân sáng trong khoảng L vậy thì đầu trên đang nằm ở vân sáng thứ mấy?
+ ở đây nếu đầu dưới nằm ở (k=0 (VTTT) ==> đầu trên ở k=11), em đếm thử xem có đủ 12?
Vị trí ứng với k=11 thì khi thay AS nó sẽ ứng k=16,5 (k1.lambda1=k2.lambda2)