Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Trần Anh Tuấn trong 11:19:58 PM Ngày 29 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13818Tiêu đề: Bài toán về oxi
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 11:19:58 PM Ngày 29 Tháng Một, 2013
Nhờ các bạn giải giúp mình mấy bài tập sau
Bài 1 : Khi nhiệt phân 49g chất X thu được 13,44 lít khí oxi(đktc) và bã rắn nếu chứa 52,35% kali và 47,65% clo
Xác định công thức chất X
Bài 2 : Khi nung hoàn toàn 44,1g [tex]KClO_{3}[/tex] thì một phần phân huỷ giải phóng 6,72 lít khí oxi(đktc)
phần còn lại phân huỷ thành [tex]KCl[/tex] và [tex]KClO_{4}[/tex]
Xác định khối lượng và thành phần của bã rắn còn lại
Bài 3 : Đốt cháy hoàn toàn 7,6g hỗn hợp Cu và Mg trong oxi ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp 2 oxít trong đó MgO chiếm 20% khối lượng
Hoà tan hỗn hợp oxít này bằng dung dịch [tex]HCl[/tex] 0,5M
Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu và tính thể tích dung dịch [tex]HCl[/tex] cần dùng để hoà tan hết các oxit trên
Cảm ơn mọi người rất nhiều


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về oxi
Gửi bởi: habilis trong 07:58:17 AM Ngày 01 Tháng Hai, 2013
Nhờ các bạn giải giúp mình mấy bài tập sau
Bài 1 : Khi nhiệt phân 49g chất X thu được 13,44 lít khí oxi(đktc) và bã rắn nếu chứa 52,35% kali và 47,65% clo
Xác định công thức chất X
Vì nhiệt phân nên tổng khối lượng các chất bằng khối lượng chất X ban đầu.
[tex]m_{X}=m_{O_{2}}+m_{K}+m_{Cl}[/tex]= 49(g)
[tex]m_{O_{2}}[/tex] = [tex]\frac{13.44*32}{22.4}[/tex] = 19.2(g)
[tex]m_{K}+m_{Cl}[/tex]= 49 - [tex]m_{O_{2}}[/tex] = 49 - 19.2 = 29.8(g)
Từ %K và %Cl [tex]\Rightarrow[/tex] [tex]m_{K}[/tex] = 15.6(g) và [tex]m_{Cl}[/tex] = 14.2(g)
[tex]\Rightarrow n_{K}=0.4(mol), n_{Cl}=0.4(mol)[/tex]
Cho công thức X là [tex]K_{x}Cl_{y}O_{z}[/tex]
x : y : z = 0.4 : 0.4 : 1.2 = 1 : 1 : 3
Công thức X là [tex]KClO_{3}[/tex].Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về oxi
Gửi bởi: habilis trong 08:22:11 AM Ngày 01 Tháng Hai, 2013
Bài 2 : Khi nung hoàn toàn 44,1g [tex]KClO_{3}[/tex] thì một phần phân huỷ giải phóng 6,72 lít khí oxi(đktc)
phần còn lại phân huỷ thành [tex]KCl[/tex] và [tex]KClO_{4}[/tex]
Xác định khối lượng và thành phần của bã rắn còn lại
[tex]n_{KClO_{3}}[/tex] = [tex]\frac{44.1}{39+35.5+16*3}[/tex] = 0.36(mol)
[tex]n_{O}[/tex] trong KClO_{3}: [tex]n_{O_{(1)}}[/tex] = 0.36*3 = 1.08(mol)
[tex]n_{O}[/tex] phân hủy giải phóng ra: [tex]n_{O_{(2)}}[/tex] = [tex]\frac{6.72*2}{22.4}[/tex] = 0.6(mol)
Số [tex]n_{O}[/tex] còn lại trong bã rắn: [tex]n_{O_{(3)}}[/tex] = [tex]n_{O_{1}}[/tex] - [tex]n_{O_{2}}[/tex] = 1.08 - 0.6 = 0.48(mol)
[tex]n_{KClO_{4}}[/tex] = [tex]\frac{n_{O_{(3)}}}{4}[/tex] = 0.12(mol) [tex]\Rightarrow[/tex] [tex]m_{KClO_{4}}[/tex] = 16.62(g)
[tex]n_{K_{(KCl)}}[/tex] = [tex]n_{K_{(KClO_{3})}}[/tex] - [tex]n_{K_{(KClO_{4})}}[/tex] = 0.36 - 0.12 = 0.24(mol)
[tex]\Rightarrow[/tex] [tex]m_{KCl}[/tex] = 0.24*74.5 = 17.88(g)
Có khối lượng hai chất của bã rắn nên có thể tính ra thành phần %.