Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hoanghiepx27 trong 06:36:12 PM Ngày 28 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13798Tiêu đề: bài tập điện xoay chiều 2!!!
Gửi bởi: hoanghiepx27 trong 06:36:12 PM Ngày 28 Tháng Một, 2013
Câu 1:  Người ta mắc và hai đầu đoạn mạch AB một nguồn điện xoay chiều có [tex]u=U\sqrt{2}.\cos (\omega t)[/tex]. Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp, AM gồm điện trở thuần R1  và tụ có điện dung C, đoạn MB gồm điện trở R2  và cuộn dây thuần L. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng trong mạch điện thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch này là 85W và hiệu điện thế hai đầu AM và MB vuông góc với nhau. Nếu mắc vào hai đầu mạch MB nguồn điện nói trên, khi đó công xuất tiêu thụ trên đoạn này bằng :
       A. 100W      B. 120W       C. 85W      D. 170W
Câu 2: Biết hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có biểu thức  , Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là I= 1A,   lệch pha nhau [tex]\pi[/tex]/3  ,   lệch pha nhau [tex]\pi[/tex]/6  ,   lệch pha nhau [tex]\pi[/tex]/2. Tìm điện trở của cuộn dây
     A.r=40[tex]\Omega[/tex]            B.r=40[tex]\sqrt{2} \Omega [/tex]       C.r=40[tex]\sqrt{3}[/tex] [tex]\Omega[/tex]         D.60 [tex]\Omega[/tex]
Câu 3: Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết cuộn cảm có độ tự cảm L =[tex]\frac{1}{\pi } H[/tex], tụ điện có điện dung  C=[tex]\frac{10^{-3}}{4\pi }[/tex]  F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức  . Điện trở thuần R có giá trị thay đổi được. Thay đổi R để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại. Phát biểu nào dưới đây sai?
   A. Cường độ hiệu dụng trong mạch là Imax  = 2 A.   
   B. Công suất mạch là P = 240 W.
   C. Điện trở R = 0.               
   D. Công suất mạch là P = 0.
Câu 4: Mắc vào đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm một nguồn điện xoay chiều có tần số thay đổi được. Ở tần số f1=60Hz  , hệ số công suất đạt cực đại [tex]\cos \varphi =1[/tex]. Ở tần số f2=120Hz , hệ số công suất nhận giá trị [tex]\cos \varphi =0,707[/tex] . Ở tần số f3 =90Hz , hệ số công suất của mạch bằng
   A. 0,874   B. 0,486   C. 0,625   D. 0,781     


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều 2!!!
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:25:46 PM Ngày 28 Tháng Một, 2013
Bài đăng sai quy định. Tác giả đọc kỹ quy định của Diễn Đàn.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều 2!!!
Gửi bởi: hoanghiepx27 trong 10:37:11 PM Ngày 28 Tháng Một, 2013
vậy nên đăng bài này ở đâu a.??


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều 2!!!
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 11:06:31 PM Ngày 28 Tháng Một, 2013
vậy nên đăng bài này ở đâu a.??
Ý thầy là anh đã vi phạm quy định 2 về việc đăng bài đấy
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7057.0