Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hoanghiepx27 trong 04:53:34 PM Ngày 28 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13797Tiêu đề: bài tập điện xoay chiều!!!
Gửi bởi: hoanghiepx27 trong 04:53:34 PM Ngày 28 Tháng Một, 2013
1)Cho đoạn mạch xoay chiều gồm đoạn AM nối tiếp với MB. Đoạn AM là một hộp kín X chứa 2 trong 3 phần tử là R, L, C. Đoạn MB chỉ chứa tụ điện có C=[tex]\frac{20}{\pi }\mu F[/tex] . Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều có tần số f=50Hz thì thấy hiệu điện thế giữa hai trong 3 điểm A, M, B đều bằng 120V. Tính công suất tiêu thụ trong hộp X:
    A. 24,94W      B. 12,45W      C. 21,49W          D. 36,24W
2)Đặt hiệu điện thế u = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng
       A. 0,85.        B. 0,5.        C. 1.        D. 1/[tex]\sqrt{2}[/tex]
 

giúp mình với mình làm mãi kô ra [-O<


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều!!!
Gửi bởi: kydhhd trong 05:35:42 PM Ngày 28 Tháng Một, 2013
1)Cho đoạn mạch xoay chiều gồm đoạn AM nối tiếp với MB. Đoạn AM là một hộp kín X chứa 2 trong 3 phần tử là R, L, C. Đoạn MB chỉ chứa tụ điện có C=[tex]\frac{20}{\pi }\mu F[/tex] . Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều có tần số f=50Hz thì thấy hiệu điện thế giữa hai trong 3 điểm A, M, B đều bằng 120V. Tính công suất tiêu thụ trong hộp X:
    A. 24,94W      B. 12,45W      C. 21,49W          D. 36,24W


Zc=500===>I=120/5000,24A
do uAM=uMB=uAB=120V
mà véc tơ uAB=uAM+uMB===> AM phải chứ L và R mới thỏa mãn giãn đồ véc tơ
từ giản đồ tính được độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế là 30 đô( chú ý tam giác có 3 canh đều băng 120 là tam giác đêu
===P=UI.cos30=120.0,24.cos30=24,94W


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều!!!
Gửi bởi: kydhhd trong 05:38:50 PM Ngày 28 Tháng Một, 2013

2)Đặt hiệu điện thế u = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng
       A. 0,85.        B. 0,5.        C. 1.        D. 1/[tex]\sqrt{2}[/tex]
 

giúp mình với mình làm mãi kô ra [-O<

công suất cực đại khi:[tex]R^{2}=(Zl-Zc)^{2}\Rightarrow cos\varphi =\frac{R}{\sqrt{R^{2}+(Zl-Zc)^{2}}}=\frac{1}{\sqrt{2}}[/tex]