Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: yennhi10595 trong 12:02:12 PM Ngày 26 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13773Tiêu đề: Bài tạp LC.cần giúp
Gửi bởi: yennhi10595 trong 12:02:12 PM Ngày 26 Tháng Một, 2013
Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do(dao động riêng) với tần số góc [tex]10^{4}[/tex] rad/s.Điện tích cuwch đại trên tụ điện là Qo=[tex]10^{-9}[/tex] C.Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng Io [tex]6.10^{-6}[/tex] A thì điện tích trên tụ điện là?
A.q = [tex]8.10^{-10}C[/tex]
B.q = [tex]4.10^{-10}C[/tex]
C.q = [tex]2.10^{-10}C[/tex]
D.q = [tex]6.10^{-10}C[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài tạp LC.cần giúp
Gửi bởi: superburglar trong 12:09:06 PM Ngày 26 Tháng Một, 2013
[tex]\frac{q^{2}}{Q_{o}^{2}}+\frac{i^{2}}{\omega ^{2}Q_{o}^{2}}=1\Rightarrow q=...[/tex]