Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hainam23 trong 10:50:48 AM Ngày 23 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13724Tiêu đề: Điện xoay chiều L biến thiên cần được giúp đỡ
Gửi bởi: hainam23 trong 10:50:48 AM Ngày 23 Tháng Một, 2013
Em có hai bài không biết cách làm giúp em làm với

 Đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với MB. Đoạn AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có  L  thay  đổi  được.  Đoạn MB chỉ có tụ  điện C.  Đặt vào 2  đầu  đoạn mạch AB  điện áp xoay chiều [tex]u=200\sqrt{2}cos(100\Pi t)V[/tex]. Điều chỉnh
L =[tex]L_{1}[/tex] thì cườngđộ dòng điện hiệu dụng trong mạch là I (1) = 0,8 A , điện áp hiệu dụng U (MB) = 100V  và dòng điện trễ pha 60 ( độ) so với  điện áp hai  đầu mạch.  Điều chỉnh L = L 2 để  điện áp hiệu dụng U (AM) đạt cực đại . Cảm kháng của cuộn dây có giá trị bằng .
A. 192                         B.190                                 C. 202                                           D. 198


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều L biến thiên cần được giúp đỡ
Gửi bởi: ntr.hoang trong 11:12:41 AM Ngày 23 Tháng Một, 2013
Em có hai bài không biết cách làm giúp em làm với

 Đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với MB. Đoạn AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có  L  thay  đổi  được.  Đoạn MB chỉ có tụ  điện C.  Đặt vào 2  đầu  đoạn mạch AB  điện áp xoay chiều [tex]u=200\sqrt{2}cos(100\Pi t)V[/tex]. Điều chỉnh
L =[tex]L_{1}[/tex] thì cườngđộ dòng điện hiệu dụng trong mạch là I (1) = 0,8 A , điện áp hiệu dụng U (MB) = 100V  và dòng điện trễ pha 60 ( độ) so với  điện áp hai  đầu mạch.  Điều chỉnh L = L 2 để  điện áp hiệu dụng U (AM) đạt cực đại . Cảm kháng của cuộn dây có giá trị bằng .
A. 192                         B.190                                 C. 202                                           D. 198

Từ dữ kiện đầu bạn dùng giản đồ tìm được hiệu điện thế 2 đầu R, L, từ đó tính được giá trị R=ZC=125[tex]\Omega[/tex]
 ( ZC dung kháng). L thay đổi để hiệu điện thế 2 đầu R,L đạt cực đại thì ZL2=0,5.(ZC+[tex]\sqrt{ZC^2+R^2}[/tex]).
chứng minh công thức trên bạn viết biểu thức U hai đầu R,L ra, đặt ZL=x rồi đạo hàm là được. Đáp án C.


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều L biến thiên cần được giúp đỡ
Gửi bởi: superburglar trong 03:16:00 PM Ngày 25 Tháng Một, 2013
Em có hai bài không biết cách làm giúp em làm với

 Đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với MB. Đoạn AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có  L  thay  đổi  được.  Đoạn MB chỉ có tụ  điện C.  Đặt vào 2  đầu  đoạn mạch AB  điện áp xoay chiều [tex]u=200\sqrt{2}cos(100\Pi t)V[/tex]. Điều chỉnh
L =[tex]L_{1}[/tex] thì cườngđộ dòng điện hiệu dụng trong mạch là I (1) = 0,8 A , điện áp hiệu dụng U (MB) = 100V  và dòng điện trễ pha 60 ( độ) so với  điện áp hai  đầu mạch.  Điều chỉnh L = L 2 để  điện áp hiệu dụng U (AM) đạt cực đại . Cảm kháng của cuộn dây có giá trị bằng .
A. 192                         B.190                                 C. 202                                           D. 198

Từ dữ kiện đầu bạn dùng giản đồ tìm được hiệu điện thế 2 đầu R, L, từ đó tính được giá trị R=ZC=125[tex]\Omega[/tex]
 ( ZC dung kháng). L thay đổi để hiệu điện thế 2 đầu R,L đạt cực đại thì ZL2=0,5.(ZC+[tex]\sqrt{ZC^2+R^2}[/tex]).
chứng minh công thức trên bạn viết biểu thức U hai đầu R,L ra, đặt ZL=x rồi đạo hàm là được. Đáp án C.
[tex]Z_{L}=\frac{Z_{C}+\sqrt{4R^{2}+Z_{C}^{2}}}{2}=202[/tex]
công thức này mới chính xác bạn nhé!