Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kaka24994 trong 12:36:13 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13707Tiêu đề: 1 số câu điện tiếp cần giúp đỡ ạ?
Gửi bởi: kaka24994 trong 12:36:13 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013
Câu 1: Mạch RLC nt.thuần cảm đặt u=200can2cos100pit+pi/2.R=50.ZL=100.thay đổi C để điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu điện trở R bằng điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu mạch?tính số electron chạy qua R sau 5ms  kể từ khi dòng triệt tiêu?                                                                                                              

Câu 2: Cho mạch x/c AB gồm R,cuộn dây mắc nt đặt điện áp x/c vào đầu đoạn mạch có f=50hz có U=const.khi đó điện áp hiệu dụng 2 đầu R và 2 đầu cuộn cảm có cùng giá trị nhưng lệch nhau 1 góc pi/3.để công suốt =1 thì người ta mắc nối tiếp với mạch 1 tụ C khi đó P=100W.hỏi trc khi mắc tụ C thì P=?        

Câu 3: Đặt u=Uocos100pit vào RLC nt.thuần cảm.khi mắc ampe kế thì 2 đầu cuộn dây chỉ 1A khi đó hệ số công suất=0.8.thay ampe kế bằng vôn kế thì nó chỉ 200V và hệ số công suất là 0.6.giá trị của R và U?                              
mong thầy cô giúp đỡ e ạ? e xin cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: 1 số câu điện tiếp cần giúp đỡ ạ?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:02:02 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013
Câu 1: Mạch RLC nt.thuần cảm đặt [tex]u=200\sqrt{2}cos(100\pi.t+\pi/2)[/tex].R=50.ZL=100.thay đổi C để điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu điện trở R bằng điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu mạch?tính số electron chạy qua R sau 5ms  kể từ khi dòng triệt tiêu?
Thay đổi C để UR=U ==> cộng hưởng ==>[tex]i=4\sqrt{2}.cos(100\pi.t+\pi/2)(A) [/tex]
==> công thức điện lượng [tex]q = \frac{4.\sqrt{2}}{100\pi}.cos(100\pi.t )(C)[/tex]
+ t=0 ==> i=0 ==> [tex]q= Qo = \frac{4.\sqrt{2}}{100\pi}(C)[/tex]
+ t=5ms ==> q=0
==> Điện lượng truyền qua sau 5ms : [tex]| \Delta q |=  \frac{4.\sqrt{2}}{100\pi}= n|e| ==> n=1,125.10^{17}[/tex] (electron)


Tiêu đề: Trả lời: 1 số câu điện tiếp cần giúp đỡ ạ?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:10:47 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013
Câu 2: Cho mạch x/c AB gồm R,cuộn dây mắc nt đặt điện áp x/c vào đầu đoạn mạch có f=50hz có U=const.khi đó điện áp hiệu dụng 2 đầu R và 2 đầu cuộn cảm có cùng giá trị nhưng lệch nhau 1 góc pi/3.để công suốt =1 thì người ta mắc nối tiếp với mạch 1 tụ C khi đó P=100W.hỏi trc khi mắc tụ C thì P=?        
Th1: [tex]UR=Ud ==> \varphi = 30[/tex]
==> [tex]P1 = \frac{U^2}{R+r}.cos(30)^2[/tex]
Th2: để [tex]cos(\varphi)=1[/tex] ==> cộng hưởng [tex]P2=100=\frac{U^2}{R+r}[/tex]
==> [tex]P1=P2.cos(30)^2=75W[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 1 số câu điện tiếp cần giúp đỡ ạ?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:23:33 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013
Câu 3: Đặt u=Uocos100pit vào RLC nt.thuần cảm.khi mắc ampe kế thì 2 đầu cuộn dây chỉ 1A khi đó hệ số công suất=0.8.thay ampe kế bằng vôn kế thì nó chỉ 200V và hệ số công suất là 0.6.giá trị của R và U?                             
mong thầy cô giúp đỡ e ạ? e xin cảm ơn!
+ Khi mắc ( A ) vào 2 đầu dây ==> cuộn dây nối tắt ==> Mạch còn R,C ==> [tex]|tan(\varphi)|[/tex]=ZC/R=3/4
==> ZC=3R/4 và Z = 5R/4
==> U = I.Z =5R/4
+ Khi mắc ( V ) ==> UL=200V ==> [tex]|tan(\varphi)|=\frac{|UL-UC|}{UR} = \frac{|UL-3UR/4|}{UR}=4/3[/tex] ==> UL=25UR/12 ==> UR=96V ==> U=160 ==> R=128