Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: dieplyrc trong 12:49:43 AM Ngày 22 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13704Tiêu đề: câu sóng điện từ
Gửi bởi: dieplyrc trong 12:49:43 AM Ngày 22 Tháng Một, 2013
mọi người giúp em mấy câu này với
Bài 1:  Một khung dao động gồm một ống dây có hệ số tự cảm  L = 10H   và 2 tụ điện cùng điện dung  C = 2µF  ghép nối
tiếp với nhau. Lúc đầu hiệu điện  thế giữa hai đầu ống dây có giá trị cực đại   U0  = 8V.   Đến thời điểm t = 1/300s  thì một
trong 2 tụ điện bị phóng điện ,chất điện môi trong tụ điện đó trở thành chất dẫn điện tốt. Tính điện tích cực đại của tụ trong
khung dao động sau thời điểm t nói trên .

bài 2:  Khi điện tích trên tụ tăng từ 0 lên 6(uC) thì đồng thời cường độ dòng điện trong mạch LC giảm từ 8,9mA xuống
7,2mA. Tính khoảng thời gian xảy ra sự biến thiên này.


Tiêu đề: Trả lời: câu sóng điện từ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 07:34:11 AM Ngày 22 Tháng Một, 2013
mọi người giúp em mấy câu này với
Bài 2:  Khi điện tích trên tụ tăng từ 0 lên 6(uC) thì đồng thời cường độ dòng điện trong mạch LC giảm từ 8,9mA xuống
7,2mA. Tính khoảng thời gian xảy ra sự biến thiên này.
HD:
Bài 1 có nhiều rồi em tìm lại trong diễn đàn
Bài 2: Làm như sau
+ Dễ suy ra được [tex]I_{0}=8,9mA[/tex]
+ Vì q và i vuông pha nên => [tex]\frac{6^{2}}{Q^{2}_{0}}+\frac{7,2^{2}}{8,9^{2}}=1\Rightarrow Q_{0}=10,21\mu C[/tex]
+ Từ đó suy ra [tex]\omega =\frac{I_{0}}{Q_{0}}=?[/tex]
+ Vẽ vòng tròn lượng giác suy ra góc quét là 0,628 rad => [tex]t=\frac{\alpha }{\omega }=7,2.10^{-4}s[/tex]