Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: HỌc Sinh Cá Biệt trong 04:06:04 PM Ngày 14 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13615Tiêu đề: BÀi tập về hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 04:06:04 PM Ngày 14 Tháng Một, 2013
Nhờ thầy cô xem hộ em bài tập này với ạ
1,Cho phản ứng phân hạch [tex]_0 ^1 n + _{92} ^{235}U \rightarrow _{53}^{138}I + _{39}^{95}Y + k\times _0 ^1n[/tex] . Năng lượng tỏa ra khi 1kg Urani [tex]_{92} ^{235}U[/tex] bị phân hạch hoàn toàn theo phản ứng trên theo đơn vị J là:
A. W = [tex]1,727.10^{19}J[/tex]
B  W = [tex]7,127.10^{10} J[/tex]
C  W = [tex]1,727.10^{10}J[/tex]
D  W = [tex]7,217.10^{13}J[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: BÀi tập về hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 04:43:08 PM Ngày 14 Tháng Một, 2013
Nhờ thầy cô xem hộ em bài tập này với ạ
1,Cho phản ứng phân hạch [tex]_0 ^1 n + _{92} ^{235}U \rightarrow _{53}^{138}I + _{39}^{95}Y + k\times _0 ^1n[/tex] . Năng lượng tỏa ra khi 1kg Urani [tex]_{92} ^{235}U[/tex] bị phân hạch hoàn toàn theo phản ứng trên theo đơn vị J là:
A. W = [tex]1,727.10^{19}J[/tex]
B  W = [tex]7,127.10^{10} J[/tex]
C  W = [tex]1,727.10^{10}J[/tex]
D  W = [tex]7,217.10^{13}J[/tex]

Cân bằng phản ứng suy ra được số nơtron k = 3.
Năng lượng tỏa ra khi phân hạch 1 hạt U là:[tex]\[tex]E= (m_{U}-m_{Y}-m_{I}-2m_{n})c^{2}[/tex]
) [/tex]
Số hạt U có trong 1kg là: [tex]N=1000.6,023.10^{23}/235[/tex] hạt.
Suy ra năng lượng khi phân hạch 1kg U là: [tex]E=N.\Delta E[/tex]
Chuyển đổi đơn vị suy ra đáp án thôi (đề thiếu khối lượng của các hạt)