Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: niemkieuloveahbu trong 09:54:59 PM Ngày 11 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13584Tiêu đề: Một số câu dao động, điện xoay chiều trong đề thi thử.
Gửi bởi: niemkieuloveahbu trong 09:54:59 PM Ngày 11 Tháng Một, 2013
Có vài câu điện, con lắc trong đề thi thử của trường, em chưa tìm được hướng giải,mong các thầy cô cùng các bạn chỉ dùm ạ,em cảm ơn.

Câu 1:

Một đoạn mạch không phân nhánh RLC có điện áp hai đầu (http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathbf{u=U\sqrt{2}cos(\omega%20t).}). Tại thời điểm t1, có các giá trị tức thời:(http://latex.codecogs.com/gif.latex?u_L=-10\sqrt{3}%20V,%20u_C=30\sqrt{3}%20V,%20u_R=15V.) Tại thời điểm t2 có các giá trị tức thời (http://latex.codecogs.com/gif.latex?u_L=20V,%20u_C=-60%20V,%20u_R=0V.). Tìm [tex]U_o[/tex]?

A. 30V                                                B.50V                                               C. 40V                                                    D.60V

Câu 2: Một mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C theo thứ tự trên mắc nối tiếp với [tex]2L>CR^2[/tex]. GoijM là điểm nối giữa cuộn dây L và tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức [tex]u=U\sqrt{2}cos(\omega t)[/tex] với [tex]\omega[/tex] thay đổi được. Thay đổi [tex]\omega[/tex] để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là cực đại, khi đó [tex](U_C)_{max}=\frac{5U}{4}[/tex]
Hệ số công suất của đoạn mạch AM:

[tex]A. \frac{2}{\sqrt{5}}[/tex]                  [tex]B. \frac{1}{\sqrt{3}}[/tex]                [tex]C. \frac{2}{\sqrt{7}}[/tex]                       [tex]D. \frac{1}{\sqrt{7}}[/tex]

Bài này giải dùm em bằng giản đồ ạ,:)

Câu 3: Con lắc đơn tích điện [tex]q=50 \muC,m=50g[/tex], treo trên dây dài l=9cm. Điện trường đều theo phương ngang, [tex]E=10kV/m[/tex]. Lấy [tex]g=10m/s^2[/tex] . Tại thời điểm ban đầu con lắc được đưa lệch khỏi vị trí cân bằng, theo chiều điện trường sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng góc [tex]54^{\circ}[/tex] rồi thả nhẹ. Sau thời gian 2,3 s từ khi thả thì góc giữa dây treo và phương thẳng đứng là:

[tex]A.52,3^{\circ}[/tex]                         [tex]B.7,3^{\circ}[/tex]                        [tex]C. 37,7^{\circ}[/tex]                          [tex]C. 46,7^{\circ}[/tex]
     
Câu 4: Khi dòng điện trong cuộn dây thuần cảm biến đổi 1 lượng [tex]\Delta I=1A[/tex] trong khoảng thời gian [tex]\Delta t=0,6s[/tex], thì trong cuộn dây xuất hiện suất điện động tự cảm 0,2mV. Hỏi mạch dao động được cấu tạo từ cuộn dây đó và tụ điện có C=14100pF có thể bức xạ sóng điện từ có bước sóng bằng bao nhiêu?

[tex]A. 2450,6 m[/tex]                           [tex]B. 3187,7 m[/tex]                        [tex]C. 4084,4 m[/tex]                               [tex]D.77496 m[/tex]

Câu 5: Hai con lắc đơn cùng khối lượng m, cùng chiều dài dây treo, dao động cùng biên độ góc là [tex]10^{\circ}[/tex], tại cùng một nơi trên mặt đất với điện trường có phương thẳng đứng. Con lắc 1 tích điện, con lắc 2 không tích điện. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc 1 thực hiện được 4 dao động toàn phần, con lắc 2 thực hiện 5 dao động toàn phần. Vậy tỉ số giữa lực căng cực đại của dây treo con lắc 1 với con lắc 2 là:

A.0,52                                                   B. 1,56                                                     C.0,64                                                    D.0,84

Câu 6: Con lắc đơn tích điện q=0,1mC, m=100 g, treo trên dây dài l=50cm. Điện trường đều hướng thắng đứng xuống dưới,E=10kV/m. Lấy [tex]g=10m/s^2[/tex]. Ban đầu đưa con lắc ra khỏi vị trí cân bằng sao cho dây treo lập với phương thẳng đứng góc [tex]4^{\circ}[/tex] và truyền vận tốc 30cm/s hướng ra xa vị trí cân bằng. Vậy quãng đường vật đi được sau thời gian 5,7 s là:

A. 135,1cm                                            B. 132,5 cm                                              C. 131,9cm                                             D. 130,8 cm

Em cảm ơn,^^.


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu dao động, điện xoay chiều trong đề thi thử.
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:01:35 PM Ngày 11 Tháng Một, 2013
Em xem lại quy định đăng bài [-O<