Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: gaussvnpro trong 04:33:43 PM Ngày 11 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13577Tiêu đề: một câu xoay chiều (kiến thức thực tế) cần giải đáp
Gửi bởi: gaussvnpro trong 04:33:43 PM Ngày 11 Tháng Một, 2013
Mạng điện xoay chiều ở khu dân cư Việt Nam có điện áp hieuj dụng là 220V, tần số 50Hz. Phát biểu nào sau đây đúng với mạng điện này ?
A. Điện áp dây hiệu dụng bằng 220[tex]\sqrt 2[/tex]V
B. Biên độ của điện dây là 220[tex]\sqrt 6[/tex]V
C. Điện áp pha hiệu dụng bằng 220[tex]\sqrt 3[/tex]V
D. Biên độ của điện áp pha là [tex]220 \sqrt 3[/tex]V


Tiêu đề: Trả lời: một câu xoay chiều (kiến thức thực tế) cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 04:37:59 PM Ngày 11 Tháng Một, 2013
Mạng điện xoay chiều ở khu dân cư Việt Nam có điện áp hieuj dụng là 220V, tần số 50Hz. Phát biểu nào sau đây đúng với mạng điện này ?
A. Điện áp dây hiệu dụng bằng 220[tex]\sqrt 2[/tex]V
B. Biên độ của điện dây là 220[tex]\sqrt 6[/tex]V
C. Điện áp pha hiệu dụng bằng 220[tex]\sqrt 3[/tex]V
D. Biên độ của điện áp pha là [tex]220 \sqrt 3[/tex]V
khu gia đình thì dùng Up của mạng điện mắc hình sao==>Ud=220can3==>Uod=220can6.chọn B