Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: 10lyltv trong 08:03:09 PM Ngày 05 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13491Tiêu đề: bài toán điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: 10lyltv trong 08:03:09 PM Ngày 05 Tháng Một, 2013
 Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp . Biết tụ có dung kháng bằng 3 lần điện trở, cuộn dây thuần cảm và có độ tự cảm thay đổi. Đặt điện áp u=100√5cos(100πt). Khi L=L1 thì URC=U1 và dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp góc =φ1. Khi L=L2=2L1 thì URC=U2=0,5U1 và dòng điện trễ pha hơn điện áp góc φ2. Tính φ2

A. 26

B. 63

C. 45

D. 68


Tiêu đề: Trả lời: bài toán điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:01:58 PM Ngày 05 Tháng Một, 2013
Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp . Biết tụ có dung kháng bằng 3 lần điện trở, cuộn dây thuần cảm và có độ tự cảm thay đổi. Đặt điện áp u=100√5cos(100πt). Khi L=L1 thì URC=U1 và dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp góc =φ1. Khi L=L2=2L1 thì URC=U2=0,5U1 và dòng điện trễ pha hơn điện áp góc φ2. Tính φ2

A. 26

B. 63

C. 45

D. 68
trong mọi TH ZRC không đỗi mà URC1=2URC2 ==> I1=2I2 ==> Z2=2Z1
==> [tex]R^2+(ZL2-3R)^2=4(R^2+(ZL2/2-3R)^2)[/tex]
Chia hai vế cho [tex]R^2[/tex] và đặt x=ZL2/R
==> [tex]1+(x-3)^2=4(1+(x/2-3)^2)[/tex]
==> x = 5 ==> ZL=5R
==> [tex]tan(\varphi_2)=|ZL-ZC|/R=2 ==> \varphi_2=63,43[/tex]